Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 21 Świadkowie
 • Art. 177. kpk
  Art. 177. § 1.  Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. § 1a.   Przesłuchanie świadka...
 • Art. 178. kpk
  Art. 178.  Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1)  obrońcy lub adwokata działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o...
 • Art. 179. kpk
  Art. 179. § 1 . Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się ten...
 • Art. 180. kpk
  Art. 180. § 1.  Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą...
 • Art. 181. kpk
  Art. 181. § 1.  W wypadkach przewidzianych w art. 179 i 180 sąd przesłuchuje taką osobę na rozprawie z wyłączeniem jawności. § 2.  ...
 • Art. 182. kpk
  Art. 182. § 1.  Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. § 2.  Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub...
 • Art. 183. kpk
  Art. 183. § 1.   Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla...
 • Art. 184. kpk
  Art. 184.  § 1.  Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach...
 • Art. 185. kpk
  Art. 185.  Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku...
 • Art. 185a. kpk
  Art. 185a.  § 1.   W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili...
 • Art. 185b. kpk
  Art. 185b.  § 1.  Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w...
 • Art. 186. kpk
  Art. 186. § 1.   Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie art. 185 może oświadczyć, że chce z tego prawa...
 • Art. 187. kpk
  Art. 187. § 1.  Przyrzeczenie od świadka może odebrać tylko sąd lub sędzia wyznaczony. § 2.  Świadek składa przyrzeczenie przed...
 • Art. 188. kpk
  Art. 188. § 1.  Świadek składa przyrzeczenie powtarzając za sędzią słowa: ,,Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed...
 • Art. 189 kpk
  Art. 189 . Nie odbiera się przyrzeczenia: 1) od osób, które nie ukończyły 17 lat,   2) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że...
 • Art. 190. kpk
  Art. 190. § 1.  Przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub...
 • Art. 191. kpk
  Art. 191. § 1.  Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania, karalność za...
 • Art. 192. kpk
  Art. 192. § 1.  Jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może on sprzeciwić się oględzinom i badaniom nie...
 • Art. 192a. kpk
  Art. 192a.  § 1.   W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 167. kpk
  Art. 167.   Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu.
 • Art. 168. kpk
  Art. 168.  Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę...
 • Art. 173. kpk
  Art. 173. § 1.  Osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie powinno być...
 • Art. 175. kpk
  Art. 175. § 1.  Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub...
 • Art. 180. kpk
  Art. 180. § 1.  Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą...