Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

TYTUŁ VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1196. kpc
  Art. 1196. § 1.  Jeżeli strony zawarły ugodę przed sądem polubownym, sąd polubowny umarza postępowanie. Osnowa ugody powinna być...
 • Art. 1197. kpc
  Art. 1197. § 1 . Wyrok sądu polubownego powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali. Jeżeli wyrok...
 • Art. 1199. kpc
  Art. 1199.  Po wydaniu wyroku albo postanowienia o umorzeniu postępowania lub innego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie,...
 • Art. 1200. kpc
  Art. 1200. § 1.  W terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wyroku, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu: 1) każda ze stron może,...
 • Art. 1202. kpc
  Art. 1202.  Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każda z nich może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do sądu polubownego...