Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

TYTUŁ VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1195. kpc
    Art. 1195. § 1 . Jeżeli sąd polubowny rozpoznaje sprawę w składzie więcej niż jednego arbitra, jego orzeczenia zapadają większością...
  • Art. 1199. kpc
    Art. 1199.  Po wydaniu wyroku albo postanowienia o umorzeniu postępowania lub innego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie,...
  • Art. 1202. kpc
    Art. 1202.  Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każda z nich może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do sądu polubownego...