Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 741. kpc
  Art. 741.  Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.
 • Art. 744. kpc
  Art. 744. § 1.  W razie prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powództwa lub wniosku albo umorzenia...
 • Art. 1154. kpc
  Art. 1154.  Przepisy części niniejszej stosuje się, jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się na terytorium...
 • Art. 1155. kpc
  Art. 1155. § 1.  Miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony, a w razie braku takiego wskazania określa je sąd...
 • Art. 1158. kpc
  Art. 1158. § 1.  Ilekroć w części niniejszej mowa jest o sądzie, rozumie się przez to sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy,...