Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ IV. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO
 • Rozdział 9 Dział spadku
 • Art. 680. kpc
  Art. 680. § 1.   We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt...
 • Art. 681. kpc
  Art. 681.   Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia...
 • Art. 682 kpc
  Art. 682 .  Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także...
 • Art. 683. kpc
  Art. 683.   Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi...
 • Art. 684. kpc
  Art. 684.  Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd.
 • Art. 685. kpc
  Art. 685.  W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to,...
 • Art. 686. kpc
  Art. 686.  W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do...
 • Art. 687. kpc
  Art. 687.  W braku podstaw do wydania postanowienia działowego na podstawie zgodnego wniosku uczestników, dział spadku będzie...
 • Art. 688. kpc
  Art. 688.  Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3.
 • Art. 689. kpc
  Art. 689.  Jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 627. kpc
  Art. 627.   Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 • Art. 630. kpc
  Art. 630. 
 • Art. 631. kpc
  Art. 631. 
 • Art. 636. kpc
  Art. 636.  Środkami zabezpieczenia są: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu...
 • Art. 640. kpc
  Art. 640. § 1.   Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone...