Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ IV. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO
 • Rozdział 8 Stwierdzenie nabycia spadku
 • Art. 669. kpc
  Art. 669.  Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz...
 • Art. 670. kpc
  Art. 670.   Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do...
 • Art. 671. kpc
  Art. 671. § 1.  Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę....
 • Art. 672. kpc
  Art. 672.  Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające,...
 • Art. 673. kpc
  Art. 673.  Ogłoszenie powinno zawierać: 1) imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;   2) datę śmierci...
 • Art. 674. kpc
  Art. 674. § 1.  Ogłoszenie powinno być umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podane publicznie do wiadomości w...
 • Art. 675. kpc
  Art. 675.  Po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie...
 • Art. 676. kpc
  Art. 676.  Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku albo, zgłosiwszy...
 • Art. 677. kpc
  Art. 677.   Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W...
 • Art. 678. kpc
  Art. 678.   Jeżeli stwierdzone zostało nabycie spadku albo zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia po osobie uznanej za...
 • Art. 679. kpc
  Art. 679. § 1.   Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 628. kpc
  Art. 628.   Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego...
 • Art. 633. kpc
  Art. 633.   Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we...
 • Art. 635. kpc
  Art. 635.  § 1.  Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu. § 2.  Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni,...
 • Art. 640. kpc
  Art. 640. § 1.   Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone...
 • Art. 646. kpc
  Art. 646. § 1.   Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci...