Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ IV. ORZECZENIA
 • Rozdział 1. Wyroki
 • Art. 316. kpc
  Art. 316. § 1.   Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w...
 • Art. 317. kpc
  Art. 317. § 1.   Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu;...
 • Art. 318. kpc
  Art. 318. § 1.  Sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do...
 • Art. 319. kpc
  Art. 319.  Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie...
 • Art. 320. kpc
  Art. 320.  W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie...
 • Art. 321. kpc
  Art. 321. § 1.  Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. § 2. 
 • Art. 322. kpc
  Art. 322.  Jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd...
 • Art. 323. kpc
  Art. 323.  Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku.
 • Art. 324. kpc
  Art. 324. § 1.  Sąd wydaje wyrok po niejawnej naradzie sędziów. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i...
 • Art. 325. kpc
  Art. 325.  Sentencja wyroku powinna zawierać wymienienie sądu, sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie,...
 • Art. 326. kpc
  Art. 326. § 1.  Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może...
 • Art. 327. kpc
  Art. 327.  § 1.  Stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, obecnej przy ogłoszeniu wyroku,...
 • Art. 328. kpc
  Art. 328. § 1.   Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji...
 • Art. 329. kpc
  Art. 329.   Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy...
 • Art. 330. kpc
  Art. 330. § 1.  W sprawach rozstrzyganych w składzie trzech sędziów zawodowych uzasadnienie wyroku podpisują sędziowie, którzy brali...
 • Art. 331. kpc
  Art. 331.   Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie która zażądała sporządzenia uzasadnienia.
 • Art. 332. kpc
  Art. 332. § 1.  Sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia. § 2.  Jednakże w razie cofnięcia pozwu przed...
 • Art. 333. kpc
  Art. 333. § 1.  Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do...
 • Art. 334. kpc
  Art. 334. § 1.  Sąd może uzależnić natychmiastową wykonalność wyroku od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. § 2....
 • Art. 335. kpc
  Art. 335. § 1 . Natychmiastowa wykonalność nie będzie orzeczona nawet za zabezpieczeniem, jeżeli wskutek wykonania wyroku mogłaby...
 • Art. 336. kpc
  Art. 336.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy...
 • Art. 337. kpc
  Art. 337.  Natychmiastowa wykonalność wyroku wygasa z chwilą ogłoszenia, a jeżeli nie było ogłoszenia, z chwilą podpisania sentencji...
 • Art. 338. kpc
  Art. 338. § 1.  Uchylając lub zmieniając wyrok, któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, sąd na wniosek pozwanego...
 • Art. 339. kpc
  Art. 339. § 1.  Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w...
 • Art. 340. kpc
  Art. 340.  Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności...
 • Art. 341. kpc
  Art. 341.  W razie nienadejścia dowodu doręczenia na dzień rozprawy sąd może w ciągu następnych dwóch tygodni wydać na posiedzeniu...
 • Art. 342. kpc
  Art. 342.   Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu...
 • Art. 343. kpc
  Art. 343.   Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. Art. 343 1 .  ...
 • Art. 344. kpc
  Art. 344. § 1.  Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. § 2....
 • Art. 345. kpc
  Art. 345.  Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi.
 • Art. 346. kpc
  Art. 346. § 1.  Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został...
 • Art. 347. kpc
  Art. 347.   Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go...
 • Art. 348. kpc
  Art. 348.  Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny został uchylony, chyba że...
 • Art. 349. kpc
  Art. 349. § 1 . W razie cofnięcia sprzeciwu sąd, jeżeli uzna, że cofnięcie jest dopuszczalne, umarza postępowanie wywołane wniesieniem...
 • Art. 350. kpc
  Art. 350. § 1.  Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. §...
 • Art. 351. kpc
  Art. 351. § 1.   Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego...
 • Art. 352. kpc
  Art. 352.  Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może...
 • Art. 353. kpc
  Art. 353.  Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.  
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 316. kpc
  Art. 316. § 1.   Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w...
 • Art. 319. kpc
  Art. 319.  Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie...
 • Art. 320. kpc
  Art. 320.  W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie...
 • Art. 323. kpc
  Art. 323.  Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku.
 • Art. 326. kpc
  Art. 326. § 1.  Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może...