Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 460. kpc
  Art. 460. § 1.   Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu...
 • Art. 462. kpc
  Art. 462.   W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organizacje społeczne, o których mowa w art. 61, a także...
 • Art. 469. kpc
  Art. 469.  Sąd uzna zawarcie ugody, cofnięcie pozwu, sprzeciwu lub środka odwoławczego oraz zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia...
 • Art. 472. kpc
  Art. 472. § 1.  Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z...
 • Art. 477. kpc
  Art. 477.   W postępowaniu wszczętym z powództwa pracownika wezwania do udziału w sprawie, o którym mowa w  art. 194 § 1 i § 3, sąd...