Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ III. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • Rozdział 1 Przepisy ogólne.
 • Art. 459. kpc
  Art. 459.  Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń...
 • Art. 460. kpc
  Art. 460. § 1.   Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu...
 • Art. 461. kpc
  Art. 461. § 1.  Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed...
 • Art. 462. kpc
  Art. 462.   W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organizacje społeczne, o których mowa w art. 61, a także...
 • Art. 463. kpc
  Art. 463. 
 • Art. 464. kpc
  Art. 464. § 1.  Odrzucenie pozwu nie może nastąpić z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, gdy do rozpoznania sprawy właściwy jest...
 • Art. 465. kpc
  Art. 465. § 1.   Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy...
 • Art. 466. kpc
  Art. 466.   Pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu...
 • Art. 467. kpc
  Art. 467. § 1.  Niezwłocznie po wniesieniu sprawy przewodniczący lub wyznaczony przez niego sędzia dokonuje jej wstępnego badania. §...
 • Art. 468. kpc
  Art. 468. § 1.  Sąd podejmie czynności wyjaśniające, jeżeli przemawiają za tym wyniki wstępnego badania sprawy, a także gdy sprawa nie...
 • Art. 469. kpc
  Art. 469.  Sąd uzna zawarcie ugody, cofnięcie pozwu, sprzeciwu lub środka odwoławczego oraz zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia...
 • Art. 470. kpc
  Art. 470.  W razie podjęcia czynności wyjaśniających lub zarządzenia osobistego stawiennictwa na rozprawę, strona pozwana powinna być...
 • Art. 471 kpc
  Art. 471 . Termin rozprawy powinien być wyznaczony tak, aby od daty zakończenia czynności wyjaśniających, a jeżeli nie podjęto tych...
 • Art. 472. kpc
  Art. 472. § 1.  Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z...
 • Art. 473. kpc
  Art. 473. § 1.   W sprawach przewidzianych w niniejszym dziale nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze...
 • Art. 474. kpc
  Art. 474.  W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy poważnego uchybienia przepisom prawa przez zakład pracy lub organ rentowy,...
 • Art. 475. kpc
  Art. 475.   Jeżeli strona bez usprawiedliwionych powodów nie wykona w toku postępowania postanowień lub zarządzeń, sąd może skazać ją...
 • Art. 476. kpc
  Art. 476. § 1.  Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: 1) o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,   1 1...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 459. kpc
  Art. 459.  Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń...
 • Art. 460. kpc
  Art. 460. § 1.   Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu...
 • Art. 464. kpc
  Art. 464. § 1.  Odrzucenie pozwu nie może nastąpić z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, gdy do rozpoznania sprawy właściwy jest...
 • Art. 474. kpc
  Art. 474.  W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy poważnego uchybienia przepisom prawa przez zakład pracy lub organ rentowy,...
 • Art. 477. kpc
  Art. 477 8 .  § 1 . Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których...