Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 • Rozdział 1. Właściwość rzeczowa
 • Art. 16. kpc
  Art. 16.   Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.
 • Art. 17. kpc
  Art. 17.   Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 1)  o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe...
 • Art. 18. kpc
  Art. 18. § 1 .  Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten...
 • Art. 19. kpc
  Art. 19. § 1.  W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość...
 • Art. 20. kpc
  Art. 20.  Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.
 • Art. 21. kpc
  Art. 21.  Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.
 • Art. 22. kpc
  Art. 22.  W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli...
 • Art. 23. kpc
  Art. 23.  W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu...
 • Art. 24. kpc
  Art. 24.  W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak...
 • Art. 25. kpc
  Art. 25. § 1.  Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu...
 • Art. 26. kpc
  Art. 26.  Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 21. kpc
  Art. 21.  Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.
 • Art. 22. kpc
  Art. 22.  W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli...
 • Art. 28. kpc
  Art. 28.  Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy...
 • Art. 29. kpc
  Art. 29.  Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością...
 • Art. 32. kpc
  Art. 32.   Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według...