Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH
 • Rozdział 3. Inne sprawy
 • Art. 447. kpc
  Art. 447. § 1.   Na wniosek osoby, która po śmierci jednego z małżonków zamierza wytoczyć powództwo o unieważnienie małżeństwa, sąd...
 • Art. 448. kpc
  Art. 448. § 1.  Jeżeli powództwo o unieważnienie małżeństwa wytacza prokurator, pozywa on oboje małżonków, a w wypadku śmierci jednego...
 • Art. 449. kpc
  Art. 449. § 1.  W sprawach o unieważnienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi...
 • Art. 450. kpc
  Art. 450. § 1.  Postępowanie o unieważnienie małżeństwa w razie śmierci jednego z małżonków zawiesza się. § 2.  Postępowanie umarza...
 • Art. 451. kpc
  Art. 451.   Przepisy art. 444, 445 i 445 1 stosuje się odpowiednio w sprawach o unieważnienie małżeństwa.
 • Art. 452. kpc
  Art. 452.   W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432,...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 425. kpc
  Art. 425.   Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia...
 • Art. 429. kpc
  Art. 429.  Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może...
 • Art. 434. kpc
  Art. 434.  Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i...
 • Art. 439. kpc
  Art. 439.  § 1.  Powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne. § 2.  W czasie trwania procesu o rozwód lub o...