Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH
 • Rozdział 3. Inne sprawy
 • Art. 447. kpc
  Art. 447. § 1.   Na wniosek osoby, która po śmierci jednego z małżonków zamierza wytoczyć powództwo o unieważnienie małżeństwa, sąd...
 • Art. 448. kpc
  Art. 448. § 1.  Jeżeli powództwo o unieważnienie małżeństwa wytacza prokurator, pozywa on oboje małżonków, a w wypadku śmierci jednego...
 • Art. 449. kpc
  Art. 449. § 1.  W sprawach o unieważnienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi...
 • Art. 450. kpc
  Art. 450. § 1.  Postępowanie o unieważnienie małżeństwa w razie śmierci jednego z małżonków zawiesza się. § 2.  Postępowanie umarza...
 • Art. 451. kpc
  Art. 451.   Przepisy art. 444, 445 i 445 1 stosuje się odpowiednio w sprawach o unieważnienie małżeństwa.
 • Art. 452. kpc
  Art. 452.   W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432,...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 425. kpc
  Art. 425.   Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia...
 • Art. 432. kpc
  Art. 432.   W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W innych sprawach sąd...
 • Art. 437. kpc
  Art. 437. 
 • Art. 441. kpc
  Art. 441.  Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również...
 • Art. 449. kpc
  Art. 449. § 1.  W sprawach o unieważnienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi...