Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 425. kpc
  Art. 425.   Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia...
 • Art. 426. kpc
  Art. 426.  Do reprezentowania strony konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.
 • Art. 427. kpc
  Art. 427.  Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna,...
 • Art. 428. kpc
  Art. 428. § 1.  Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego...
 • Art. 429. kpc
  Art. 429.  Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może...
 • Art. 430. kpc
  Art. 430.  Małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być...
 • Art. 431. kpc
  Art. 431.  W sprawach przewidzianych w rozdziale niniejszym nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub...
 • Art. 432. kpc
  Art. 432.   W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W innych sprawach sąd...
 • Art. 433. kpc
  Art. 433.  Protokół rozprawy powinien zawierać oświadczenie małżonków co do liczby, wieku i płci dzieci żyjących, stosunków majątkowych...
 • Art. 434. kpc
  Art. 434.  Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i...
 • Art. 435. kpc
  Art. 435. § 1.  Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich. § 2.  Nie dotyczy to części orzekającej o prawach i roszczeniach...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 429. kpc
  Art. 429.  Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może...
 • Art. 434. kpc
  Art. 434.  Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i...
 • Art. 443. kpc
  Art. 443. 
 • Art. 452. kpc
  Art. 452.   W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432,...