Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19
 • DZIAŁ II Ruch drogowy
 • Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
 • Art. 38. uprd
  Art. 38.  Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju...
 • Art. 39. uprd
  Art. 39. 1.  Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani...
 • Art. 40. uprd
  Art. 40. 1.  Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów...
 • Art. 41. uprd
  Art. 41.  Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu...
 • Art. 42. uprd
  Art. 42.  Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych...
 • Art. 43. uprd
  Art. 43. 1.  Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie...
 • Art. 44. uprd
  Art. 44. 1.  Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:   1)  zatrzymać pojazd, nie powodując przy...
 • Art. 45. uprd
  Art. 45. 1.  Zabrania się:   1)  kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w...
 • Art. 46. uprd
  Art. 46. 1.  Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości...
 • Art. 47. uprd
  Art. 47. 1.  Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o...
 • Art. 47a. uprd
  Art. 47a. Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany...
 • Art. 48. uprd
  Art. 48.
 • Art. 49. uprd
  Art. 49. 1.  Zabrania się zatrzymania pojazdu:  1)  na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w...
 • Art. 50. uprd
  Art. 50. 1.  Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:...
 • Art. 50a. uprd
  Art. 50a. 1.  Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać...
 • Art. 51. uprd
  Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza....
 • Art. 52. uprd
  Art. 52. 1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z...
 • Art. 53. uprd
  Art. 53. 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy: 1)  jednostek ochrony przeciwpożarowej;  2) ...
 • Art. 54. uprd
  Art. 54. 1.  Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.  ...
 • Art. 55. uprd
  Art. 55. 1.  Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą...
 • Art. 56. uprd
  Art. 56.
 • Art. 57. uprd
  Art. 57. 1.  Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi...
 • Art. 57a. uprd
  Art. 57a. 1.  Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne. 2. ...
 • Art. 58. uprd
  Art. 58. 1.  Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami...
 • Art. 59. uprd
  Art. 59. 1.  Pojazd zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, powinien być oznaczony...
 • Art. 60. uprd
  Art. 60. 1.  Zabrania się:   1)  używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza...
 • Art. 61. uprd
  Art. 61. 1.  Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.   2. ...
 • Art. 62. uprd
  Art. 62. 1.  Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:  1)  samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie...
 • Art. 63. uprd
  Art. 63. 1.  Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może...
 • Art. 64. uprd
  Art. 64. 1. Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych,...
 • Art. 65. uprd
  Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub...
 • Art. 65a. uprd
  Art. 65a. 1.  Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania...
 • Art. 65b. uprd
  Art. 65b. 1.  Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy,...
 • Art. 65c. uprd
  Art. 65c. Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania: 1)  jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2...
 • Art. 65d. uprd
  Art. 65d. 1.  Organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie, gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia...
 • Art. 65e. uprd
  Art. 65e. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym...
 • Art. 65f. uprd
  Art. 65f. Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.
 • Art. 65g. uprd
  Art. 65g. Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli: 1)  miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z...
 • Art. 65h. uprd
  Art. 65h. 1.  Przepisy art. 65-65g nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na...
 • Art. 65i. uprd
  Art. 65i. W sprawach nieuregulowanych w art. 65- 65h stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Art. 65j. uprd
  Art. 65j. Do przewozu osób kolejką turystyczną stosuje się przepisy Oddziału 5 z wyłączeniem przepisów art. 65a ust. 2 pkt 2-5, 7-8,...
Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 8a. uprd
  Art. 8a.
 • Art. 18a. uprd
  Art. 18a.   1.  Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany: 1)  zatrzymać się, o ile...
 • Art. 21. uprd
  Art. 21. 1.  Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną...
 • Art. 35. uprd
  Art. 35. 1.  Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej...
 • Art. 41. uprd
  Art. 41.  Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu...
Ostatnie wątki na forum