Prawo

Encyklopedia Prawa

Zaświadczenia podatkowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zaświadczenia podatkowe
Ustawa o ordynacji wyborczej reguluje w art. 306a, że organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Należy przedstawić odpowiedni wniosek, ponieważ zaświadczenia nie są wydawane z urzędu. Oprócz żądania wymagane jest odpowiednie uzasadnienie przedstawiające określony interes prawny. Zaświadczenie nie będzie wydane, jeżeli wiązałoby się z naruszeniem praw innych osób.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania, w granicach żądania wnioskodawcy. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku o jego wydanie.
Zaświadczenie nie będzie wydawane, jeśli
a) wnioskujący nie posiada interesu prawnego w wydaniu zaświadczenia,
b) wniosek został skierowany do niewłaściwego organu,
c) nie można spełnić żądania ze względu na treść posiadanych danych i dokumentów, w tym zakaz ich ujawniania.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: