Prawo

Encyklopedia Prawa

Cena (wartość) sprzedaży netto
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Cena (wartość) sprzedaży netto
Ustawa o rachunkowości reguluje, że za cenę sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeśli ustalenie ceny sprzedaży danego składnika aktywów nie jest możliwa, należy określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: