Prawo

Encyklopedia Prawa

Sprawa o naruszenie posiadania
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Sprawa o naruszenie posiadania
Zgodnie z art. 478 kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego. W sprawach o naruszenie posiadania powództwo wzajemne nie jest dopuszczalne.
Z kolei art. 222 Kodeksu Cywilnego mówi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: