Prawo

Encyklopedia Prawa

Postępowanie sądowe i egzekucyjne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Postępowanie sądowe i egzekucyjne
Postępowanie sądowe

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. Postępowania sądowe odbywające się przed niezawisłymi i niezależnymi sądami.

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:
1) o prawa niemajątkowe i dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
4.1) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
4.2) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
4.3) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
4.4) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;

Wyróżnia się następujące rodzaje postępowań sądowych:
- postępowanie cywilne
- postępowanie karne
- postępowanie sądowo-administracyjne

Postępowania egzekucyjne
Postępowanie egzekucyjne to zespół norm prawnych zaliczających się do postępowania cywilnego. Ma ono na celu przymusowe wprowadzenie w życie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Dotyczy ono wykonywania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, których tytułu egzekucyjne precyzowane są w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji jest uregulowane odrębnie. Jego przedmiotem jest wymuszanie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnym. Sprawami egzekucyjnymi nie są sprawy poddane egzekucji administracyjnej.

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę egzekucji. Jest on rozumiany jako tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Egzekucja może zostać wszczęta z urzędu lub na wniosek. Egzekucja wszczęta z urzędu jest wykonywana na żądanie uprawnionego sądu pierwszej instancji. Egzekucja zostaje wszczęta na podstawie tytułów pochodzących od sądu. Tytuły są wydawane w postępowaniu nieprocesowym w sprawach, których postępowanie może być rozpoczęte z polecenia urzędu, a w postępowaniu procesowym są to wyroki, w których wymierzono alimenty. Postanowienia dotyczące alimentów obejmują grzywny, kary pieniężne, koszty postępowania i kary pieniężne. Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek wierzyciela, prokuratury lub organizacji pozarządowej.

Sprawy egzekucyjne należą do kompetencji sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od innych instytucji.

Sąd rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba że zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysłuchania na posiedzeniu stron lub innych osób. W sprawach tych sąd wydaje orzeczenia w formie postanowień.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: