Prawo

Encyklopedia Prawa

Tytuł wykonawczy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Tytuł wykonawczy
Tytuł wykonawczy to dokument stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika. Aby stanowił podstawę prowadzenia egzekucji musi zaopatrzony być w klauzulę wykonalności.

Elementy tytułów wykonawczych
- zaznaczenie, kto jest dłużnikiem a kto jest wierzycielem oraz jaka jest treść świadczenia,
- termin spełnienia świadczenia,
- warunek od zaistnienia, którego uzależnione jest spełnienie świadczenia,
- ograniczenie odpowiedzialności dłużnika,
- termin, do którego wierzyciel może wystąpić o klauzulę wykonalności.

Tytuł wykonawczy stanowi powód do prowadzenia egzekucji. Dłużnik odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rodzaje tytułów wykonawczych
Istnieją następujące rodzaje tytułów wykonawczych:
- tytuły wykonawcze cywilne, którymi są tytuły egzekucyjne zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności ,
- tytuły wystawiane w toku postępowania egzekucyjnego w administracji,
- tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne,
- tytuły wykonawcze wystawiane przez organy orzekające w postępowaniu karnym skarbowym.

Inne rodzaje tytułów wykonawczych
- Orzeczenie sądowe prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
- Ugoda zawarta przed sądem ,
- Wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem, w tym orzeczenie wydane w arbitrażu międzynarodowym ,
- Ugoda zawarta przed mediatorem ,
- Inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji
- Akt notarialny.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: