Prawo

Encyklopedia Prawa

Rynek regulowany
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Rynek regulowany
Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, rynkiem regulowanym jest działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu. Zapewnia on inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów. Rynek regulowany jest zorganizowany i podlega nadzorowi właściwego organu, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.

Z kolei przez zagraniczny rynek regulowany rozumie się rynek regulowany działający na terytorium innego państwa członkowskiego.

Rynek regulowany obejmuje:
Rynek regulowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje:
1) rynek giełdowy;
2) rynek pozagiełdowy;
3) towarowy rynek instrumentów finansowych.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: