Prawo

Encyklopedia Prawa

Pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej (małżonków)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej (małżonków)
Zgodnie z art. 51 kodeksu opiekuńczego i rodzinnego, w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.
Każdy z małżonków ma możliwość wystąpienia z pozwem o sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej. Ustanowienie takiej rozdzielności może nastąpić w czasie trwania małżeństwa i w sytuacji kiedy istnieje między małżonkami wspólność majątkowa, jedynie z ważnych powodów oraz w sytuacji, kiedy tryb pozasądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej poprzez zawarcie stosownej umowy (dobrowolnego porozumienia) jest niemożliwy, ze względu na konflikt małżonków.
Przymusowa rozdzielność majątkowa
Aby ustanowić rozdzielność majątkową, jeden z małżonków powinien złożyć pozew do sądu rejonowego, w okręgu którego małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania, lecz pod warunkiem, że jedno z nich w tym okręgu nadal zamieszkuje lub przebywa. Jeśli powyższe założenie nie będzie spełnione, tzn. jeśli małżonkowie nie zamieszkują razem, powództwo wytacza się przed sądem właściwym pod względem miejsca zamieszkania małżonka. Jeżeli jednak miejsce zamieszkania małżonka jest trudne do ustalenia, to w ostateczności pozew wytacza się przed sądem miejsca zamieszkania małżonka, który występuje z pozwem. Ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł. Opłatę należy uiścić wraz z złożeniem pozwu w kasie sądu lub w postaci przelewu. W pozwie należy wskazać wszystkie dowody popierające swoje twierdzenia i uzasadnić ustanowienie rozdzielności majątkowej.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: