organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWA STASZICA W ZGIERZU - ZGIERZ

 • KRS:0000175850
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWA STASZICA W ZGIERZU
 • Adres:95-100 ZGIERZ, 3 MAJA 41
 • Miasto:ZGIERZ
 • Gmina:ZGIERZ
 • Powiat:ZGIERSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-01-24
 • Adres WWW:http://www.staszic.zgierz.pl
 • Konto bankowe:47102034400000710200538165
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZGIERZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE