Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/4
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 75 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 17 poz. 164
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 12 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 9 poz. 87
  Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 81 poz. 888
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 71 poz. 738
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 67 poz. 711
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 63 poz. 735
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 54 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 43 poz. 430
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 162 poz. 1148
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 160 poz. 1073
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 147 poz. 965
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 78 poz. 483
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 63 poz. 395
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne
  Więcej
1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: