Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Niezdolność do pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/8
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - niezdolność do pracy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 141 poz. 892
  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 291
  Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 792
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 791
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 98 poz. 652
  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1824
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 12 poz. 75
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 145 poz. 1219
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 76 poz. 669
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 34 poz. 300
  Konwencja nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 31 poz. 267
  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 281 poz. 2790
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 273 poz. 2711
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 248 poz. 2484
  Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 39 poz. 353
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Adres publikacyjny: