Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 115 poz. 791
Tytuł:Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia:2007-06-29
Data wejscia w życie:2007-07-30

791

USTAWA

z dnia 15 czerwca 2007 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póĽn. zm.2)) wprowadza się następuj?ce zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,,4) przeciętnym wynagrodzeniu -- oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesi?ca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póĽn. zm.3)),";

2) w art. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

,,1a) niezdolno?ci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno?ci,";

3) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Osoby posiadaj?ce ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolno?ci do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 5, mog? składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawno?ci wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawno?ci i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.";

4) po art. 6b dodaje się art. 6b1 w brzmieniu:

,,Art. 6b1. 1. W wojewódzkim zespole przeprowadza się specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, zwane dalej ,,badaniami", osób ubiegaj?cych się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawno?ci lub stopniu niepełnosprawno?ci, na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekaj?cych o niepełnosprawno?ci.

2. Skierowanie powinno zawierać:

1) nazwę zespołu, którego lekarz lub psycholog kieruje na badania,

2) rodzaj badania, na które jest kierowana osoba zainteresowana,

3) imię (imiona) i nazwisko osoby skierowanej,

4) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub cechy dokumentu potwierdzaj?cego obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadaj?cego numeru PESEL,

5) datę urodzenia,

6) miejsce zameldowania albo pobytu,

7) datę wystawienia skierowania,

8) uzasadnienie do skierowania na badania.

9) podpis i piecz?tkę osoby kieruj?cej i akceptuj?cej przeprowadzenie badania.

3. Wyniki badań s? sporz?dzane w formie pisemnej na formularzu badania, do którego doł?cza się wydruki komputerowe lub wykonane zdjęcia.

4. Formularz badania zawiera następuj?ce dane:

1) numer ewidencyjny badania,

2) nazwę wojewódzkiego zespołu, w którym badanie zostało wykonane,

3) imię (imiona) i nazwisko osoby badanej,

4) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub cechy dokumentu potwierdzaj?cego obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadaj?cego numeru PESEL,

5) datę urodzenia,

6) miejsce zameldowania albo pobytu,

7) datę wykonania badania,

8) wynik badania wraz z opisem,

9) informację o zał?cznikach,

10) podpis i piecz?tkę odpowiednio lekarza lub psychologa wykonuj?cego badanie.

5. Wyniki badań s? przesyłane do zespołu, którego lekarz lub psycholog wystawił skierowanie, w terminie 3 dni roboczych od daty ich sporz?dzenia; drugi egzemplarz wyników jest przechowywany w wojewódzkim zespole ł?cznie z wydrukiem komputerowym lub wykonanymi zdjęciami.

6. Na wniosek osoby badanej lub jej przedstawiciela ustawowego wydaje się kopie wyników badań.

7. W wojewódzkim zespole prowadzi się rejestr badań w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego. Rejestr ten powinien zawierać:

1) numer ewidencyjny badania,

2) dane osobowe osoby badanej, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6,

3) datę skierowania na badania,

4) datę wykonania badania,

5) imię i nazwisko lekarza lub psychologa wykonuj?cego badania.

8. Wojewódzki zespół jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób badanych w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawno?ci lub stopniu niepełnosprawno?ci.

9. Dane zgromadzone w formularzu badania lub zał?czniki udostępnia się, o ile s? one niezbędne, do realizacji zadań okre?lonych w ustawie:

1) Pełnomocnikowi Rz?du do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

2) powiatowym zespołom.

10. Formularz badania i zał?czniki ulegaj? zniszczeniu po upływie 50 lat od dnia sporz?dzenia formularza badania.

11. Wojewódzki zespół jest obowi?zany prowadzić odpowiedni? ewidencję oraz zapewnić przechowywanie i ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem b?dĽ utrat? dokumentacji dotycz?cej badań.

12. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem wła?ciwym do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) zakres wykonywanych badań oraz tryb i warunki kierowania na te badania,

2) warunki organizacyjne wykonywania badań,

3) warunki techniczne pomieszczeń, w których s? wykonywane badania

-- maj?c na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu procesu orzekania o niepełnosprawno?ci lub stopniu niepełnosprawno?ci.";

5) po art. 6c dodaje się art. 6d w brzmieniu:

,,Art. 6d. 1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawno?ci, zwany dalej ,,systemem", w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i podniesienia jako?ci orzekania o niepełnosprawno?ci.

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik s? administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.

3. W systemie gromadzi się dane dotycz?ce:

1) osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawno?ci albo o ustalenie stopnia niepełnosprawno?ci,

2) przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1,

3) członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów,

4) innych osób zatrudnionych w zespołach,

5) kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym:

a) amortyzacji,

b) zużycia materiałów i energii,

c) wynagrodzeń, obowi?zkowych składek i innych ?wiadczeń, w tym na pracowników wykonuj?cych badania lub wykonuj?cych czynno?ci pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,

d) umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonuj?cymi badania lub wykonuj?cych czynno?ci pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,

e) pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z budżetu państwa i budżetu jednostki samorz?du terytorialnego.

4. Dane gromadzone w systemie obejmuj?:

1) dane dotycz?ce osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) płeć,

d) adres miejsca zameldowania,

e) adres miejsca pobytu,

f) cechy dokumentów tożsamo?ci: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu,

g) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadaj?cego numeru PESEL,

2) dane dotycz?ce wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3,

3) dane dotycz?ce formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3,

4) dane dotycz?ce liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i wymiaru czasu pracy,

5) dane dotycz?ce daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny niepełnosprawno?ci, daty powstania niepełnosprawno?ci lub stopnia niepełnosprawno?ci, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3.

5. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu.

6. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia, szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i usuwania danych z systemu, maj?c na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.";

6) w art. 10b po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

,,6a. Powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzaj? co najmniej raz w roku kontrolę warsztatów.";

7) w art. 10e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze ?rodków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o ?wiadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzaj?cy miesi?c złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

1) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.";

8) w art. 10f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Podmiot zamierzaj?cy zorganizować lub prowadz?cy warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.";

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 11. 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukuj?ca pracy niepozostaj?ca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póĽn. zm.4)), zwanej dalej ,,ustaw? o promocji".

2. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukuj?ca pracy niepozostaj?ca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następuj?cych usług lub instrumentów okre?lonych w ustawie o promocji:

1) szkoleń,

2) stażu,

3) prac interwencyjnych,

4) przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

5) badań lekarskich, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji,

6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji,

7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji.

3. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, s? finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

1) bezrobotne -- ze ?rodków Funduszu Pracy,

2) poszukuj?ce pracy niepozostaj?ce w zatrudnieniu -- ze ?rodków Funduszu.";

10) uchyla się art. 12;

11) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

,,Art. 12a. 1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze ?rodków Funduszu jednorazowo ?rodki na podjęcie działalno?ci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysoko?ci okre?lonej w umowie zawartej ze starost?, nie więcej jednak niż do wysoko?ci piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała ?rodków publicznych na ten cel.

2. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo ?rodki na podjęcie działalno?ci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowi?zana do zwrotu otrzymanych ?rodków wraz z odsetkami w wysoko?ci okre?lonej jak dla zaległo?ci podatkowych, jeżeli z przyczyn leż?cych po jej stronie zostały naruszone warunki umowy, o której mowa w ust. 1.

3. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu ?rodków, o których mowa w ust. 1,

2) formy zabezpieczenia zwrotu ?rodków, o których mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotycz?cej ich przyznania,

3) wzór wniosku i niezbędne elementy umowy dotycz?cej przyznania ?rodków okre?lonych w ust. 1

-- maj?c na względzie zwiększenie aktywno?ci zawodowej osób niepełnosprawnych, zapewnienie zgodno?ci udzielanej pomocy z regułami przyznawania pomocy publicznej w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie ?rodkami Funduszu.";

12) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Osoba niepełnosprawna prowadz?ca działalno?ć gospodarcz? albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze ?rodków Funduszu, dofinansowanie do wysoko?ci 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaci?gniętego na kontynuowanie tej działalno?ci, jeżeli:

1) nie korzystała z pożyczki z Funduszu na rozpoczęcie działalno?ci gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalno?ci gospodarczej albo

2) pożyczka została spłacona lub w cało?ci umorzona.";

13) w art. 17 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

,,Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póĽn. zm.5)).";

14) uchyla się art. 25;

15) po art. 25 dodaje się art. 25a--25d w brzmieniu:

,,Art. 25a. 1. Składki na ubezpieczenia społeczne:

1) zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych prowadz?cych działalno?ć gospodarcz? nalicza się i opłaca na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 13 paĽdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125 i Nr 112, poz. 769),

2) niepełnosprawnych rolników oraz niepełnosprawnych domowników nalicza się i opłaca na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póĽn. zm.6)).

2. Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniaj?cemu mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawno?ci:

1) czę?ć wynagrodzenia odpowiadaj?c? składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne,

2) czę?ć kosztów osobowych pracodawcy odpowiadaj?c? składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne

-- pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych składek w cało?ci.

3. Fundusz refunduje pracodawcy prowadz?cemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywno?ci zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

1) czę?ć wynagrodzenia odpowiadaj?c? składce należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe,

2) czę?ć kosztów osobowych pracodawcy odpowiadaj?c? składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenia:

a) emerytalne,

b) rentowe,

c) wypadkowe

-- pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych składek w cało?ci.

4. Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniaj?cemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osi?gaj?cemu wskaĽnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysoko?ci co najmniej 6 %, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawno?ci -- czę?ć wynagrodzenia odpowiadaj?c? składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz czę?ć kosztów osobowych pracodawcy odpowiadaj?c? składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne,

2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawno?ci -- czę?ć kosztów osobowych pracodawcy odpowiadaj?c? składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe

--  pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych składek w cało?ci.

5. Fundusz refunduje:

1) osobie niepełnosprawnej prowadz?cej działalno?ć gospodarcz? obowi?zkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysoko?ci odpowiadaj?cej wysoko?ci składki, której podstaw? wymiaru jest kwota stanowi?ca 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowi?zanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników -- wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe

--  pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w cało?ci.

Art. 25b. 1. Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 25a ust. 2--4, ustala się odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 5 oraz art. 28 ust. 3.

2. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:

1) nieprzekraczaj?cym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy -- refundację składek na ubezpieczenia społeczne przyznaje się w pełnej kwocie,

2) przekraczaj?cym ogółem pełny wymiar czasu pracy -- refundację składek na ubezpieczenia społeczne przyznaje się na tę osobę odpowiednio na zasadach okre?lonych w art. 26b ust. 3.

3. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje w czę?ci odpowiadaj?cej składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanym ze ?rodków publicznych.

Art. 25c. 1. Pracodawca, o którym mowa w art. 25a ust. 2--4, składa Funduszowi:

1) miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawno?ci pracowników niepełnosprawnych,

2) wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesi?c,

3) informacje o wysoko?ci i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby niepełnosprawnej wykonuj?cej działalno?ć gospodarcz? oraz niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowi?zanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, z tym że rolnik składa informację o składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniach niepełnosprawno?ci w miesi?cu następuj?cym po miesi?cu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał, wraz z wnioskiem o wypłatę refundacji składek.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa pracodawca wykonuj?cy działalno?ć gospodarcz?, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalno?ci gospodarczej.

4. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca, osoba wykonuj?ca działalno?ć gospodarcz? oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowi?zany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika zwany dalej ,,wnioskodawc?", przekazuj? w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobieraj? drog? elektroniczn? potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Wnioskodawca może przekazywać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Fundusz przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w wysoko?ci ustalonej na podstawie ust. 1--4, art. 25a i 25b oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia.

6. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległo?ci w zobowi?zaniach wobec Funduszu przekraczaj?ce ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarz?du Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległo?ci przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

7. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległo?ci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następuj?cego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja. Prezes Zarz?du Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6.

8. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku. Prezes Zarz?du Funduszu wydaje decyzję o wysoko?ci refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysoko?ci przysługuj?cej refundacji.

9. Wnioskodawca dokonuje, na formularzu, rozliczenia ?rodków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego.

10. Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne przez okres roku na zasadach okre?lonych w ust. 1--9, art. 25a, 25b i 25d. Po upływie tego okresu wnioskodawca może wyst?pić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie wypłacania refundacji na kolejne okresy roczne.

Art. 25d. 1. Prezes Zarz?du Funduszu może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek, w szczególno?ci dotycz?ce ustalania wysoko?ci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowo?ci Prezes Zarz?du Funduszu wydaje decyzję nakazuj?c? zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowo?ci.

2. Od decyzji Prezesa Zarz?du Funduszu, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6--8, przysługuje odwołanie do ministra wła?ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. W przypadku konieczno?ci przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Fundusz może nieodpłatnie korzystać z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

4. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,

2) terminy składania i wzory informacji i wniosku, o których mowa w art. 25c ust. 1 i 2,

3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w art. 25c ust. 9,

4) wymogi, jakie musz? spełniać wnioskodawcy przekazuj?cy dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych

-- uwzględniaj?c potrzebę zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów oraz racjonalne gospodarowanie ?rodkami Funduszu.";

16) w art. 26 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

,,6a. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póĽn. zm.7)). Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetow? ze ?rodków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.";

17) w art. 26a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Pracodawcy przysługuje ze ?rodków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Fundusz. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej ,,miesięcznym dofinansowaniem", przysługuje w kwocie:

1) 130% najniższego wynagrodzenia -- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawno?ci,

2) 110% najniższego wynagrodzenia -- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawno?ci,

3) 50 % najniższego wynagrodzenia -- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawno?ci.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,,8. Jeżeli pracodawca posiada zaległo?ci w zobowi?zaniach wobec Funduszu przekraczaj?ce ogółem kwotę 100 złotych. Prezes Zarz?du Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległo?ci przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.",

c) po ust. 8 dodaje się ust. 9--12 w brzmieniu:

,,9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległo?ci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następuj?cego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie. Prezes Zarz?du Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesiecznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.

10. Prezes Zarz?du Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególno?ci dotycz?ce ustalania wysoko?ci miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo?ci w wyniku kontroli Prezes Zarz?du Funduszu wydaje decyzję nakazuj?c? zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowo?ci.

12. Od decyzji Prezesa Zarz?du Funduszu, o których mowa w ust. 8, 9 i 11, przysługuje odwołanie do ministra wła?ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego.";

18) w art. 26c:

a) ust. 1--1b otrzymuj? brzmienie:

,,1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:

1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawno?ci pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczn?, upo?ledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych,

2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesi?c,

3) informacje o wysoko?ci i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

1a. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drog? elektroniczn? potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa pracodawca wykonuj?cy działalno?ć gospodarcz?, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalno?ci gospodarczej.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymuj? brzmienie:

,,3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia.

4. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarz?du Funduszu wydaje decyzję o wysoko?ci dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysoko?ci przysługuj?cego dofinansowania do wynagrodzenia.",

d) uchyla się ust. 4a,

e) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

,,4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra wła?ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) tryb przekazywania oraz rozliczania miesięcznego dofinansowania,

2) terminy składania i wzory informacji i wniosku, o których mowa w ust. 1,

3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w ust. 5,

4) wymogi, jakie musz? spełniać pracodawcy, przekazuj?c dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych

-- uwzględniaj?c potrzebę zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów oraz racjonalne gospodarowanie ?rodkami Funduszu.";

19) po art. 26c dodaje się art. 26c1 w brzmieniu:

,,Art. 26c1. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy okre?lonej w art. 25a ust. 2--5 oraz art. 26a ust. 2 i 3, pracodawcom wykonuj?cym działalno?ć gospodarcz?, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalno?ci gospodarczej, maj?c na uwadze konieczno?ć zapewnienia zgodno?ci udzielania pomocy z warunkami dopuszczalno?ci pomocy na zatrudnienie, oraz osobom niepełnosprawnym wykonuj?cym działalno?ć gospodarcz? lub niepełnosprawnym rolnikom albo rolnikom zobowi?zanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika w ramach zasady de minimis, w tym także sposób przedstawiania informacji o otrzymanej pomocy publicznej lub za?wiadczeń o pomocy de minimis.";

20) po art. 26d dodaje się art. 26e i 26f w brzmieniu:

,,Art. 26e. 1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawn? zarejestrowan? w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukuj?ca pracy niepozostaj?c? w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze ?rodków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysoko?ci piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w wysoko?ci okre?lonych umow? zawart? z pracodawc?, z tym że zwrotowi nie podlegaj? koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

3. Umowy z pracodawc?, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarz?du Funduszu.

4. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetow? ze ?rodków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

5. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikaj?cych z niepełnosprawno?ci osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

6. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowi?zany zwrócić Funduszowi za po?rednictwem starosty ?rodki w wysoko?ci równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesi?c brakuj?cy do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysoko?ci nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwi?zania stosunku pracy z osob? niepełnosprawn?.

7. Pracodawca nie zwraca ?rodków, o których mowa w ust. 5, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwi?zania stosunku pracy z osob? niepełnosprawn? inn? osobę niepełnosprawn?, zarejestrowan? w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukuj?ca pracy i niepozostaj?c? w zatrudnieniu, przy czym wynikaj?ca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.

8. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1--6,

2) wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentację niezbędn? do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1,

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1,

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych ?rodków w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotycz?cych ich przyznania

-- maj?c na względzie zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dokonywanie zwrotu kosztów zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie ?rodkami Funduszu.

Art. 26f. 1. Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnosprawn? zarejestrowan? w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukuj?ca pracy niepozostaj?c? w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze ?rodków Funduszu zwrot 60 %:

1) jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz

2) obowi?zkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

-- za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

2. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w wysoko?ci okre?lonych umow? zawart? z pracodawc?, z tym że zwrotowi nie podlegaj? kwoty wypłacone przez pracodawcę za okres sprzed dnia podpisania umowy.

3. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 12 miesięcy, pracodawca za po?rednictwem starosty jest obowi?zany zwrócić Funduszowi w pełnej wysoko?ci kwoty otrzymane z Funduszu, chyba że umowa o pracę:

1) uległa rozwi?zaniu z przyczyn okre?lonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -- Kodeks pracy albo

2) uległa rozwi?zaniu za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, albo

3) wygasła.

4. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2,

2) wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędn? do zwrotu wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowi?zkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia,

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1,

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotycz?cej ich przyznania

-- maj?c na względzie zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, racjonalne gospodarowanie ?rodkami Funduszu oraz prawidłowe dokonywanie zwrotu wynagrodzenia i obowi?zkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z warunkami dopuszczalno?ci pomocy na zatrudnienie.";

21) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnion? organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywno?ci zawodowej, jeżeli:

1) co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowi? osoby niepełnosprawne, w szczególno?ci skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawno?ci,

b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawno?ci, u których stwierdzono autyzm, upo?ledzenie umysłowe lub chorobę psychiczn?, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęta stanowisko uzasadniaj?ce podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej,

2) spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3,

3) przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywno?ci,

4) uzyska pozytywn? opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywno?ci zawodowej.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

,,1a. WskaĽnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.",

c) uchyla się ust. 2,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywno?ci zawodowej,

2) czas pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawno?ci,

3) sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywno?ci

-- maj?c na względzie jednolite zasady funkcjonowania zakładów aktywno?ci zawodowej.";

22) w art. 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Wojewoda jest obowi?zany przedkładać Pełnomocnikowi zbiorcze informacje półroczne dotycz?ce wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywno?ci zawodowej, w terminach:

1) do dnia 20 sierpnia -- za pierwsze półrocze,

2) do dnia 20 lutego -- za drugie półrocze.";

23) w art. 33:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) przekazywania ?rodków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia, w którym ?rodki te uzyskano,",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. ?rodki funduszu rehabilitacji s? przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych ?rodków.".

c) w ust. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) wpłaty w wysoko?ci 30 % tych ?rodków na Fundusz w terminie do 20. dnia miesi?ca następuj?cego po miesi?cu, w którym nast?piło ujawnienie niezgodnego z ustaw? przeznaczenia ?rodków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.",

d) ust. 7b otrzymuje brzmienie:

,,7b. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osi?gania stanu zatrudnienia ogółem w wysoko?ci co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaĽnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysoko?ci co najmniej 25 %, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane ?rodki tego funduszu.",

e) uchyla się ust. 7c i 7d,

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

,,11. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem wła?ciwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem wła?ciwym do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) rodzaje wydatków ze ?rodków funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de minimis,

2) warunki wykorzystania ?rodków funduszu rehabilitacji,

3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej,

4) tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych ?rodków,

5) warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym skład i zakres działania komisji rehabilitacyjnej tworz?cej te programy

-- maj?c na względzie prawidłowe wykorzystanie ?rodków tego funduszu.";

24) w art. 34 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

,,9. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzględniaj?c potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.";

25) w art. 35a w ust. 1:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

,,6a) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy okre?lone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukuj?ce pracy niepozostaj?ce w zatrudnieniu,",

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a--9c w brzmieniu:

,,9a) przyznawanie ?rodków, o których mowa w art. 12a,

9b) realizacja zadań, o których mowa w art. 26 i art. 26d--26f,

9c) zlecanie zadań zgodnie z art. 36,";

26) art. 36 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 36. 1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mog? być realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarz?dowe.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mog? być realizowane ze ?rodków Funduszu przez fundacje i organizacje pozarz?dowe również na zlecenie samorz?du województwa lub powiatu.

3. Do zlecania zadań, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno?ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póĽn. zm.8)).

4. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia, rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mog? być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarz?dowym, maj?c na względzie zapewnienie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych.";

27) w art. 41:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mog? być zrefundowane ze ?rodków Funduszu do wysoko?ci 90 % tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysoko?ci dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedn? osobę.",

b) uchyla się ust. 4,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

,,5. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia, warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia, maj?c na względzie zapewnienie skuteczno?ci udzielanej pomocy oraz prawidłowe dokonywanie refundacji zgodnie z warunkami dopuszczalno?ci pomocy na szkolenia.";

28) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Do zakresu działania Rady należy:

1) przedstawianie Pełnomocnikowi:

a) propozycji przedsięwzięć zmierzaj?cych do integracji osób niepełnosprawnych,

b) propozycji rozwi?zań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikaj?cych z niepełnosprawno?ci,

c) opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów:

-- aktów prawnych maj?cych lub mog?cych mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,

-- rz?dowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,

d) rocznych informacji o działalno?ci Rady,

2) sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotycz?cych sytuacji osób niepełnosprawnych.";

29) w art. 43:

a) w ust. 1:

-- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) pięciu przedstawicieli organów administracji rz?dowej, w tym jednego przedstawiciela ministra wła?ciwego do spraw finansów publicznych,",

-- w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

,,c) przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a) i b) organizacji pozarz?dowych w liczbie równej przedstawicielom tych organizacji; przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Członków Rady powołuje minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek Pełnomocnika, a w przypadku członków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na wniosek tych organizacji.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Posiedzenia Rady s? zwoływane przez jej przewodnicz?cego lub co najmniej 5 członków Rady nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika.";

30) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Wydatki zwi?zane z obsług? Rady s? finansowane ze ?rodków urzędu obsługuj?cego ministra wła?ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Minister wła?ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre?li, w drodze rozporz?dzenia, sposób i tryb działania Rady, w tym jej organizację, maj?c na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.";

31) w art. 44c ust. 9 otrzymuje brzmienie:

,,9. Na wniosek członków rad zamieszkałych poza miejscem obrad rady mog? być finansowane, odpowiednio z budżetu samorz?du województwa i powiatu, koszty ich przejazdów publicznymi ?rodkami komunikacji, na zasadach okre?lonych w przepisach w sprawie wysoko?ci oraz warunków ustalania należno?ci przysługuj?cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorz?dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.";

32) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.";

33) w art. 46 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,,7) wpłaty, o których mowa w art. 12a ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 26e ust. 6, art. 26f ust. 3 oraz spłaty pożyczek udzielonych z Funduszu na rozpoczęcie działalno?ci gospodarczej albo rolniczej, wraz z oprocentowaniem, a także zwroty ?rodków pobranych przez pracodawców z Funduszu na szkolenie osoby niepełnosprawnej, która z przyczyn dotycz?cych pracodawcy nie będzie zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub będzie zatrudniana przez okres krótszy niż 24 miesi?ce, wraz z odsetkami,";

34) w art. 46a w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

,,1a) na zadanie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) -- w wysoko?ci zapewniaj?cej jego realizację,";

35) w art. 47:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

,,1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarz?dowe,",

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

,,1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Fundusz może:

1) przekazywać instytucji wdrażaj?cej ?rodki na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych -- na podstawie umowy, która może być zawarta na okres dłuższy niż rok,

2) udzielać dotacji, pożyczek oraz finansować odsetki od kredytów udzielonych projektodawcom na realizację programów -- zgodnie z umow? okre?laj?c? w szczególno?ci warunki korzystania z tych form pomocy, zawart? z realizatorami programów.",

c) uchyla się ust. 4 i 6;

36) w art. 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a--5d oraz art. 49a i 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póĽn. zm.9)), zwanej dalej ,,Ordynacj? podatkow?", z tym że uprawnienia organów podatkowych okre?lone w tej ustawie przysługuj? Prezesowi Zarz?du Funduszu.",

b) uchyla się ust. 5,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a--5d w brzmieniu:

,,5a. Zaległo?ci z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mog? być umarzane w cało?ci lub w czę?ci decyzj? Prezesa Zarz?du Funduszu wył?cznie w przypadku ich całkowitej nie?ci?galno?ci.

5b. Całkowita nie?ci?galno?ć, o której mowa w ust. 5a, zachodzi, gdy:

1) dłużnik zmarł, nie pozostawiaj?c żadnego maj?tku lub pozostawił ruchomo?ci niepodlegaj?ce egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których ł?czna warto?ć nie przekracza kwoty stanowi?cej trzykrotno?ć przeciętnego wynagrodzenia, i jednocze?nie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwo?ci przeniesienia odpowiedzialno?ci na osoby trzecie, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,

2) s?d oddalił wniosek o ogłoszenie upadło?ci dłużnika lub umorzył postępowanie upadło?ciowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -- Prawo upadło?ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póĽn. zm.10)),

3) nast?piło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalno?ci przy jednoczesnym braku maj?tku, z którego można egzekwować należno?ci małżonka, następców prawnych, możliwo?ci przeniesienia odpowiedzialno?ci na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,

4) nie nast?piło zaspokojenie należno?ci w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,

5) wysoko?ć zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,

6) stwierdzono brak maj?tku, z którego można prowadzić egzekucję,

7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczaj?cych wydatki egzekucyjne.

5c. Prezes Zarz?du Funduszu, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatno?ci należno?ci lub rozłożyć ich zapłatę na raty,

2) odroczyć termin płatno?ci zaległo?ci z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożyć ich zapłatę na raty

-- uwzględniaj?c możliwo?ci płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.

5d. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5c, naliczana jest opłata prolongacyjna, na zasadach okre?lonych w Ordynacji podatkowej.";

37) w art. 50 w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

,,8) składanie ministrowi wła?ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 marca każdego roku, sprawozdań z działalno?ci Funduszu.".

Art. 2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póĽn. zm.11)) w art. 21b ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Koszty przekwalifikowania zawodowego rencisty w okresie pobierania renty rolniczej szkoleniowej s? finansowane ze ?rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.".

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póĽn. zm,12)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 40b dodaje się pkt 40c w brzmieniu:

,,40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póĽn. zm.13)),".

Art. 4. W ustawie z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póĽn. zm.14)) w art. 17 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

,,3a. Obowi?zkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawno?ci? ruchow?, upo?ledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym -- także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upo?ledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawno?ciami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do o?rodka umożliwiaj?cego tym dzieciom i młodzieży realizację obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub o?rodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach okre?lonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniaj? rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.".

Art. 5. W ustawie z dnia 13 paĽdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125 i Nr 112, poz. 769) wprowadza się następuj?ce zmiany:

1) w art. 16 uchyla się ust. 13 i 14,

2) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1--3, 5, 6 i 9--12, obliczaj?, rozliczaj? i przekazuj? co miesi?c do Zakładu w cało?ci płatnicy składek.".

Art. 6. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póĽn. zm.15)) wprowadza się następuj?ce zmiany:

1)w art. 33 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

,,2a) otrzymał jednorazowo ?rodki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem ?rodków publicznych na podjęcie działalno?ci gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;";

2) art. 105 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 105. Przedsiębiorcy Polskiego Zwi?zku Głuchych i Polskiego Zwi?zku Niewidomych oraz Zwi?zku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywno?ci zawodowej nie opłacaj? składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno?ci.".

Art. 7. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póĽn. zm.16)) w art. 22 w ust. 6 w pkt 3 kropkę zastępuje się ?rednikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

,,4) sfinansowanie wydatków stanowi?cych koszty, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1-2 oraz w art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póĽn. zm.17)).".

Art. 8. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412 oraz z 2006 r. Nr 90, poz. 626 i Nr 251, poz. 1846) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) art. 2 pkt 1 lit. b i c, które wchodz? w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.".

Art. 9. Orzeczenie o niezdolno?ci do samodzielnej egzystencji wydane przed dniem wej?cia w życie niniejszej ustawy, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póĽn. zm.18)), jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno?ci.

Art. 10. Na wniosek osoby, która otrzymała pożyczkę na rozpoczęcie działalno?ci gospodarczej albo rolniczej ze ?rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, starosta może:

1) umorzyć do 50 % kwoty pożyczki -- pod warunkiem prowadzenia przez dłużnika działalno?ci gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy,

2) odroczyć termin spłaty pożyczki, rozłożyć jej spłatę na raty lub umorzyć spłatę w czę?ci albo w cało?ci, jeżeli pożyczka stała się wymagalna -- w przypadku uzasadnionym trudn? sytuacj? materialn? lub losow? dłużnika

-- zgodnie z warunkami dopuszczalno?ci pomocy de minimis.

Art. 11. 1. Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, na zasadach okre?lonych w art. 25 ust. 2, 3, 3a i 3b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowi?zuj?cym do dnia 31 grudnia 2007 r., przysługuje nie dłużej niż do składek rozliczanych w dokumentach składanych za miesi?c grudzień 2007 r.

2. Nie podlegaj? finansowaniu na zasadach okre?lonych w art. 25 ust. 2, 3, 3a i 3b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowi?zuj?cym do dnia 31 grudnia 2007 r., zaległe składki na ubezpieczenia społeczne rozliczane w dokumentach składanych za okres do miesi?ca grudnia 2007 r., jeżeli złożenie tych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nast?pi po dniu 30 czerwca 2008 r.

Art. 12. Z dniem 31 grudnia 2008 r. ulegaj? umorzeniu wzajemne należno?ci i zobowi?zania między

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a budżetem państwa i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych za okres do dnia 31 grudnia 2007 r., które podlegały finansowaniu ze ?rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

Art. 13. W 2007 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotację celow? z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1, w wysoko?ci do 25 % ?rodków zapewniaj?cych jego realizację.

Art. 14. W zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1, przysługuj?cego za okres do dnia 31 grudnia 2007 r., pracodawcy składaj?:

1) miesięczne informacje, o których mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz? ustaw? -- w terminie do 20. dnia miesi?ca następuj?cego po miesi?cu, którego informacja dotyczy;

2) wniosek, o którym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz? ustaw?, za dwa miesi?ce -- w terminie do 20. dnia miesi?ca następuj?cego po miesi?cach, których wniosek dotyczy.

Art. 15. 1. Pracodawcy, którzy przed dniem wej?cia w życie niniejszej ustawy przeznaczyli w przypadku zagrożenia utraty płynno?ci finansowej, na okres przej?ciowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy, do 70 % ?rodków zakładowego funduszu rehabilitacji na spłatę zobowi?zań w celu utrzymania zagrożonych likwidacj? miejsc pracy osób niepełnosprawnych, s? zobowi?zani do zwrotu tych ?rodków na rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie 12 miesięcy od dnia ich przeznaczenia, jednak nie póĽniej niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

2. W przypadku przekroczenia terminu wymienionego w ust. 1 pracodawca jest zobowi?zany do dokonania wpłaty okre?lonej w art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 16. Pracodawcy, którzy zachowali zakładowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane ?rodki tego funduszu na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowi?zuj?cym przed dniem wej?cia w życie ustawy, zachowuj? zakładowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane ?rodki tego funduszu na dotychczasowych zasadach, z uwzględnieniem obowi?zuj?cych przepisów dotycz?cych pomocy publicznej.

Art. 17. Rada, okre?lona w art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1, powołana przed dniem wej?cia w życie niniejszej ustawy, wykonuje swoje zadania do czasu powołania nowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 18. Opłatę prolongacyjn?, o której mowa w art. 49 ust. 5d ustawy, o której mowa w art. 1, nalicza się w odniesieniu do należno?ci z tytułu wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a ustawy wymienionej w art. 1, w przypadku decyzji wydawanych pocz?wszy od dnia wej?cia w życie ustawy.

Art. 19. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem wej?cia w życie niniejszej ustawy podlegaj? rozpatrzeniu według przepisów dotychczasowych.

Art. 20. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26c ust. 6, art. 29 ust. 2 i 4, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 9, art. 36 ust. 2 i art. 44 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj? moc do czasu wej?cia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26c ust. 6, art. 29 ust. 4, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 9, art. 36 ust. 4 i art. 44 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz? ustaw?.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyj?tkiem:

1) art. 1 pkt 5 i art. 13, które wchodz? w życie z dniem ogłoszenia, z moc? od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 34 oraz art. 5, 11 i 12, które wchodz? w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

3) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L Kaczyński


1) Niniejsz? ustaw? zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty, ustawę z dnia 13 paĽdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426 i Nr 89, poz. 589.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427. 12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219 i Nr 99, poz. 658.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542 i Nr 115, poz. 791.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542.

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 114, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144 i Nr 115, poz. 791.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558.