Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

świadectwa i dyplomy, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo dla każdego - świadectwa i dyplomy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 63 poz. 394
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 145 poz. 1017
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 83 poz. 562
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 63 poz. 443
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 37 poz. 255
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 31 poz. 216
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 215 poz. 1820
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 200 poz. 1654
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 174 poz. 1447
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 168 poz. 1407
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 154 poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 104 poz. 874
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 60 poz. 523
  Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 58 poz. 504
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 21 poz. 173
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: