Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Nauka, kultura i szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/10
Prawo dla każdego - nauka, kultura i szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 116 poz. 730
  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 567
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sposobu prowadzenie Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis od Rejestru, warunków i trybu wykonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 63 poz. 394
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 83
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 214 poz. 1579
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1407
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 179 poz. 1273
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 163 poz. 1155
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 120 poz. 819
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 789
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 768
  Ustawa z dnia 11 maja 2007r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 86 poz. 575
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 80 poz. 542
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 52 poz. 347
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: