Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Muzea, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo dla każdego - muzea
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 569
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 567
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sposobu prowadzenie Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis od Rejestru, warunków i trybu wykonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 90 poz. 550
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 90 poz. 549
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 136 poz. 956
  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 202 poz. 2073
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 193 poz. 1892
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1568
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 112 poz. 1316
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 45 poz. 446
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 41 poz. 412
  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 21 poz. 185
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 148 poz. 971
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 148 poz. 970
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: