Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Biblioteki, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo dla każdego - biblioteki
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 90 poz. 549
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 493
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 155 poz. 1112
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1568
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 89 poz. 825
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 89 poz. 824
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 35 poz. 297
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 154 poz. 1284
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 91 poz. 1014
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 15 poz. 191
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 111 poz. 1309
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 93 poz. 1077
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 77 poz. 864
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: