Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 155 poz. 1112
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
Data ogłoszenia:2006-08-31
Data wejscia w życie:2006-09-01

1112

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

Na podstawie art. 117 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;

2) formy i tryb postępowania kwalifikacyjnego stanowiącego podstawę do przyznawania uprawnień dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;

3) warunki awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;

4) wzór zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

§ 2. Kandydatem na dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może być osoba, która:

1) posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo na stanowiskach nauczyciela akademickiego;

3) posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej;

4) posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych;

5) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną przez komisję powołaną przez rektora lub dyplomem albo certyfikatem wydanym przez uprawnioną instytucję;

6) została skierowana do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 3, przez dyrektora biblioteki, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo zgłosiła zamiar przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, przedkładając stanowisko dyrektora biblioteki, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum w tej sprawie.

§ 3.1. Kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej nabywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1) ocenę dorobku naukowego i zawodowego kandydata na podstawie przedstawionej dokumentacji;

2) państwowy egzamin bibliotekarski lub państwowy egzamin z informacji i dokumentacji naukowej, zwany dalej „egzaminem”.

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 3 lat spośród profesorów i doktorów habilitowanych nauk humanistycznych oraz starszych kustoszy dyplomowanych i starszych dokumentalistów dyplomowanych posiadających stopień naukowy doktora, w liczbie 11 osób.

4. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący;

2) dwaj zastępcy przewodniczącego;

3) sekretarz;

4) siedmiu członków.

5. Decyzję o powołaniu komisji ogłasza się w Dzienniku Urzędowym wydawanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

6. Komisja działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 4. W wyniku oceny dorobku naukowego i zawodowego kandydata komisja może:

1) dopuścić kandydata do egzaminu;

2) zwolnić z egzaminu lub jego części;

3) nie dopuścić do egzaminu.

§ 5.1. Z egzaminu są zwolnione osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych, jeżeli ich działalność naukowa dotyczy bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz historii lub historii sztuki w specjalności archiwistyka lub muzealnictwo.

2. W wyniku oceny dorobku naukowego i zawodowego z egzaminu mogą być zwolnione osoby:

1) posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego innych dyscyplin niż wymienione w ust. 1, po dwuletnim stażu pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum;

2) posiadające stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie lub specjalności: bibliologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, archiwistyka lub muzealnictwo;

3) posiadające stopień naukowy doktora dziedzin i dyscyplin naukowych innych niż określone w pkt 2, ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, archiwistyki lub muzealnictwa oraz co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum;

4) posiadające tytuł zawodowy magistra bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej albo magistra historii -- specjalność w zakresie archiwistyki;

5) posiadające tytuł zawodowy magistra kierunków innych niż określone w pkt 4, ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, archiwistyki lub muzealnictwa oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum.

3. Z części specjalistycznej egzaminu są zwolnione osoby:

1) legitymujące się co najmniej 5-letnim stażem pracy związanej z wybraną specjalizacją;

2) posiadające co najmniej 3 publikacje z ostatnich 5 lat związane z wybraną specjalizacją;

3) które brały udział w konferencjach naukowych w ostatnich 3 latach, prezentując w formie referatów swoją wiedzę i umiejętności związane z wybraną specjalizacją.

§ 6. Egzamin przeprowadza się w formie ustnej.

§ 7.1. Egzamin składa się:

1) z części ogólnozawodowej, polegającej na sprawdzeniu stopnia znajomości przez kandydata problemów z zakresu organizacji nauki i kultury oraz ogólnych problemów dotyczących bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa;

2) z części specjalistycznej, polegającej na sprawdzeniu stopnia znajomości przez kandydata zagadnień z zakresu wybranej przez niego specjalizacji.

2. Wykaz specjalizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zakres tematyczny został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 8. Do oceny dorobku naukowego i zawodowego kandydata przewodniczący komisji powołuje dwóch recenzentów spośród członków komisji.

§ 9.1. Egzamin, o którym mowa w § 7 ust. 1, przeprowadza zespół egzaminacyjny powoływany przez przewodniczącego komisji w składzie:

1) przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz sekretarz komisji;

2) co najmniej dwaj członkowie komisji, reprezentujący specjalizację wybraną przez kandydata.

2. W przypadku specjalizacji archiwistyka w skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi:

1) przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz sekretarz komisji;

2) co najmniej jeden członek komisji, reprezentujący specjalizację archiwistyka.

3. W skład zespołu egzaminacyjnego przewodniczący komisji może powołać specjalistę z zakresu wybranej przez kandydata specjalizacji, niebędącego członkiem komisji.

4. Z przebiegu czynności egzaminacyjnych sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego.

§ 10. 1. Oceny egzaminu ustnego dokonuje komisja w drodze uchwały, podejmowanej w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby jej członków.

2. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.

§ 11. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu lub odstąpienia od niego bez uzasadnionej przyczyny kandydat może powtórnie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku.

§ 12. Uzyskanie kwalifikacji dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej stwierdza przewodniczący komisji zaświadczeniem, którego wzór został określony w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Do zajmowania stanowiska dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej uprawniona jest osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed zespołem egzaminacyjnym, o którym mowa w § 9, lub została z niego zwolniona na podstawie § 4 pkt 2 oraz posiada następujący staż pracy:

1) przy ubieganiu się o stanowisko starszego kustosza dyplomowanego i starszego dokumentalisty dyplomowanego -- co najmniej 4 lata pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego;

2) przy ubieganiu się o stanowisko kustosza dyplomowanego i dokumentalisty dyplomowanego -- co najmniej 3 lata pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej;

3) przy ubieganiu się o stanowisko adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej -- co najmniej 2 lata pracy na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej;

4) przy ubieganiu się o stanowisko asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej -- co najmniej 2 lata pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej albo na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego.

2. Osobom posiadającym tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego do okresu pracy warunkującego prawo do zajmowania stanowisk określonych w ust. 1 zalicza się staż pracy dydaktycznej lub naukowej.

3. Osobom posiadającym stopień naukowy doktora do okresu pracy warunkującego zajmowanie stanowisk określonych w ust. 1 pkt 3 zalicza się staż pracy dydaktycznej lub naukowej.

§ 14. 1. Awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego i adiunkta bibliotecznego oraz dokumentalisty dyplomowanego i adiunkta dokumentacji naukowej następuje na podstawie oceny pracy zawodowej, dydaktycznej lub naukowej oraz opublikowanego dorobku -- dokonanej przez radę biblioteczną lub odpowiednią radę naukową -- w zakresie lub specjalności: bibliologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, archiwistyka lub muzealnictwo.

2. Z wnioskiem o awansowanie, zaopiniowanym przez radę biblioteczną lub odpowiednią radę naukową, występuje dyrektor biblioteki głównej, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum.

3. W przypadku osoby będącej dyrektorem biblioteki z wnioskiem o awansowanie występuje jej bezpośredni przełożony.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

w z. K. J. Kurzydtowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. (poz. 1112)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej -- szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Dz. U. Nr 15, poz. 59), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043).