Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zaświadczenia, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Kodeksy - zaświadczenia
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 124 poz. 1151
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 128 poz. 1101
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 34 poz. 316
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 12 poz. 118
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 122 poz. 1321
  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 117 poz. 1239
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 98 poz. 1071
  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 18 poz. 235
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 18 poz. 231
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 97 poz. 1137
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 69 poz. 763
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 65 poz. 743
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 65 poz. 741
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 136 poz. 884
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
  Więcej
1 2 3
 • Adres publikacyjny: