Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1024
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1023
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1022
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1020
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1019
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 104 poz. 981
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 104 poz. 980
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 172 poz. 1404
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 172 poz. 1403
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 23 poz. 240
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 23 poz. 239
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 17 poz. 164
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 157 poz. 1843
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 89 poz. 556
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 89 poz. 555
  Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
1 2 3
 • Adres publikacyjny: