Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1455
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 79 poz. 692
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 25 poz. 203
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 233 poz. 2344
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 226 poz. 2293
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 178 poz. 1833
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 11 poz. 109
  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 10 poz. 104
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 120 poz. 1294
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 90 poz. 1010
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 56 poz. 591
  Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 32 poz. 383
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: