Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Karne skarbowe prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Kodeksy - karne skarbowe prawo
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 196 poz. 2015
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej1), organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 136 poz. 1454
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 71 poz. 647
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 66 poz. 607
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 51 poz. 494
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 8 poz. 65
  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 232 poz. 2324
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 210 poz. 2043
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 133 poz. 1239
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1019
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 65 poz. 611
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 34 poz. 287
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania uzupełniającego egzaminu kwalifikacyjnego dla inspektorów kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 197 poz. 1661
  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 107 poz. 940
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 100 poz. 911
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek
  Więcej
1 2 3
 • Adres publikacyjny: