Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 71 poz. 647
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego
Data ogłoszenia:2004-04-21
Data wejscia w życie:2004-04-21

647

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 i Nr 64, poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Odszkodowania wypłacane są:

1) osobie poszkodowanej z tytułu uszczerbku na zdrowiu;

2) członkom rodziny z tytułu śmierci osoby poszkodowanej.

2. Jeżeli osoba poszkodowana zmarła po otrzymaniu odszkodowania, członkom jej rodziny przysługuje odszkodowanie, jeżeli byłoby ono wyższe niż odszkodowanie wypłacone tej osobie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wysokość odszkodowania stanowi różnicę między kwotą odszkodowania przysługującego członkom rodziny z tytułu śmierci osoby poszkodowanej a kwotą odszkodowania wypłaconego osobie poszkodowanej i wypłacana jest w odpowiednich częściach członkom rodziny.

§ 2. 1. Odszkodowanie przyznaje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na wniosek złożony przez osobę poszkodowaną albo przez członka jej rodziny, w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

2. Wniosek o przyznanie odszkodowania powinien zawierać dane personalne osoby poszkodowanej oraz w miarę możliwości dokładny opis miejsca i okoliczności wypadku.

3. Wniosek powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od daty wypadku albo od daty zakończenia leczenia jego skutków.

4. Postępowanie w sprawie o odszkodowanie może być wszczęte z urzędu, jeżeli z notatki służbowej sporządzonej przez pracownika wywiadu skarbowego, któremu osoba poszkodowana udzielała pomocy, wynika konieczność przyznania odszkodowania.

§ 3. 1. Do sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej albo związku śmierci tej osoby z wypadkiem stosuje się przepisy o odszkodowaniach przysługujących w związku ze służbą w Policji, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

2. O stopniu i charakterze uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3. Komisje, o których mowa w ust. 2, ustalają również związek śmierci osoby poszkodowanej z wypadkiem.

4. Komisje, o których mowa w ust. 2, wydają orzeczenia odpłatnie. Sposób odpłatności określi porozumienie, które zostanie zawarte pomiędzy Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej a ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

§ 4. Wysokość odszkodowania ustala Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w oparciu o orzeczenie lekarskie wydane przez komisję lekarską, o której mowa w § 3 ust. 2, i na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługujących w związku ze służbą w Policji, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 5. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej ulegnie zwiększeniu o co najmniej 10 punktów procentowych w stosunku do wcześniej ustalonego uszczerbku na zdrowiu w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku albo od daty zakończenia leczenia, wysokość przyznanego odszkodowania podlega proporcjonalnemu zwiększeniu, o ile zwiększenie uszczerbku ma bezpośredni związek z wypadkiem.

§ 6. 1. Od decyzji Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej przysługuje odwołanie do właściwego sądu na zasadach i w terminie określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)).

2. Do postępowania w sprawach odszkodowania, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 11, poz. 101 i Nr 68, poz. 623.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

4) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania przysługującego w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy pracownikom operacyjnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 105, poz. 661).