Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2012, nr 0 z dnia 2012-01-09 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski - rok 2012, nr 0 z dnia 2012-01-09
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 2 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia 2011 r. o podjęciu przez komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 3 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 5 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. Nr 115-12-11 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 6 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 7 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. (podczas prezydencji węgierskiej)  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 8 Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 9 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 10 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 11 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 12 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 13 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 14 Komunikat Nr 01/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 15 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej  / Minister Zdrowia /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 16 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2010 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 17 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 18 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 stycznia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 19 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 20 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. akt Kp 10/09  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 21 Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 22 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Gwarancyjną między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umową o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 23 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 24 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 25 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 26 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 27 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 29 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 31 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2011 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 32 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 33 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Rybickiego  / Marszałek Sejmu /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 34 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 35 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 36 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 37 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu  / Marszałek Sejmu /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 38 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 39 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2012 r. sygn. akt Kp 5/09  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 40 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 41 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 42 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 43 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 44 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 45 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 47 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2012 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 48 Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 49 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 50 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 51 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonego według ceny średniej z IV kwartału 2011 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r.  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 52 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2011 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r.  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 53 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 54 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 55 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 56 Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 58 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 59 Komunikat Nr 02/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 60 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 61 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 62 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 63 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 64 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 65 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 66 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 67 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie kwoty bazowej w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 69 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 70 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 71 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 72 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 73 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 74 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające postanowienie o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 75 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. nr 115-2-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 76 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. nr 115-1-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 77 Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 78 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, upamiętniających Polaków ratujących Żydów - rodzina Ulmów, Kowalskich, Baranków, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 79 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Stefana Banacha, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 80 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 81 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 82 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 83 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 84 Zmiana z dnia 29 sierpnia 2011 r. Umowy Grantu Funduszu Powierniczego ,,Global Environment Facility" (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą z dnia 29 sierpnia 2011 r. Umowy Grantu Funduszu Powierniczego ,,Global Environment Facility" (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 86 Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 87 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 88 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 89 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2012 r. o zamknięciu naboru wniosków w Programie wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 90 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 91 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2011  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 92 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 93 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 94 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i w drugim półroczu 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 95 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012 i 2013"  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 96 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016"  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 97 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013"  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 98 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2011 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 99 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 100 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 101 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 103 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 6 lipca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 6 lipca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 105 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2012 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 106 Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 108 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 109 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 110 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 111 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 112 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 114 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 115 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. nr 112-1-2012 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 116 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. nr 1131-2-12 o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 117 Protokół o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011-2014, podpisany w Warszawie dnia 16 grudnia 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 118 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011-2014, podpisanym w W arszawie dnia 16 grudnia 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 119 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego w 200. rocznicę Jego urodzin  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 120 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. nr 1130-1-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 121 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. nr 1130-2-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 122 Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane w Pekinie dnia 20 grudnia 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Pekinie dnia 20 grudnia 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 124 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 125 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 126 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 127 Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 128 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 130 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2012 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 131 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2012 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 132 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 133 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 134 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 135 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 136 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 137 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 138 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 139 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 140 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 141 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 142 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 143 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 144 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sytuacji w Republice Białoruś  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 145 Komunikat Nr 03/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 146 Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 149 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 150 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 152 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 153 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 154 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 155 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 156 Uchwała Nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 157 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 158 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 159 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 160 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 161 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 162 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 1130-3-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 163 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 164 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 165 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 166 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 167 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 168 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 169 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 170 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 171 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 172 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 173 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 174 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 175 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 176 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 177 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 178 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 179 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 180 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 181 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 182 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 183 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 184 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 185 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 186 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 188 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych, sporządzona w Białowieży dnia 7 czerwca 2005 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych, sporządzonej w Białowieży dnia 7 czerwca 2005 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 190 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 191 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 192 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 193 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 194 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 195 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 196 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 197 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 198 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 199 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 200 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 201 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 202 Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 203 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2012 r. w 120. rocznicę urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 204 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2011 r.  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 206 Zmiana Załącznika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Załącznika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 208 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 209 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 210 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 211 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 212 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 213 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 214 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 215 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 216 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 217 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 218 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 219 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 220 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - niszczyciel ,,Błyskawica", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 221 Komunikat Nr 04/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 222 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 223 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 224 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2010 r.  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 225 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 226 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Pjongjang dnia 1 czerwca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a R ządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Pjongjang dnia 1 czerwca 2011 r
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 228 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 229 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 230 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 231 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 232 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 233 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 234 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 235 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 236 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 237 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 238 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 239 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Rybkowskiego w 100. rocznicę Jego urodzin  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 240 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. nr 1130-4-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 241 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012  / Zarząd Nbp /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 242 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 243 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Bratysławie dnia 10 lutego 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Bratysławie dnia 10 lutego 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 245 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2012 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 246 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r. w stosunku do marca 2006 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 247 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 248 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 249 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2012 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 250 Porozumienie z dnia 30 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 252 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 253 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 254 Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Mobilność Plus"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 255 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 256 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 257 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 258 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-1-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 259 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-14-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 260 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-2-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 261 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-3-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 262 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-4-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 263 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-5-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 264 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-6-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 265 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-7-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 266 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-8-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 267 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-9-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 268 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-15-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 269 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-10-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 270 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-16-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 271 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-11-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 272 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-12-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 273 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-13-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 274 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 275 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 276 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 277 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 278 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 279 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 280 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 281 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 282 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 283 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 284 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 285 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 286 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 287 Komunikat Nr 05/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 289 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 290 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 292 Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 293 Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 294 Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 295 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2011 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 298 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 299 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 300 Uchwała Nr 44 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 301 Uchwała Nr 45 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 302 Uchwała Nr 46 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 303 Uchwała Nr 47 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 304 Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 305 Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 306 Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 307 Uchwała Nr 51 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 308 Uchwała Nr 52 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 309 Uchwała Nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 310 Uchwała Nr 54 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 311 Uchwała Nr 55 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 312 Uchwała Nr 56 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 313 Uchwała Nr 57 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 314 Uchwała Nr 58 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 315 Uchwała Nr 59 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 316 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 318 Uchwała Nr 75 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 319 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 320 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 321 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 322 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2011  / Rada Polityki Pieniężnej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 323 Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 324 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UE FA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 325 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 326 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 327 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 328 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 329 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 330 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 331 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 332 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 333 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 334 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 335 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 336 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 337 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 338 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 339 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011  / Rada Polityki Pieniężnej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 340 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-18-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 341 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-19-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 342 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-15-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 343 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-16-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 344 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-17-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 345 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr 1130-5-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 346 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,Solidarność"  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 347 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 349 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 350 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa (1847-1912)  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 351 Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisany w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisanym w W arszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 353 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 354 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 355 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 356 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 357 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 358 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 359 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r.o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 360 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 361 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 362 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 363 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 364 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 365 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 366 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 367 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 368 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 369 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 370 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 371 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 372 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 373 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 374 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. nr 115-3-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 375 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-4-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 376 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-5-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 377 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-6-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 378 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 379 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 380 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 381 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 382 Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 383 Porozumienie z dnia 31 maja 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 384 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 maja 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 385 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 386 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 387 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 388 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 389 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 390 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 391 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 392 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 393 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 394 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 395 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 396 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 397 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 398 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 399 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 400 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisaną w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 401 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisana w Paryżu dnia 5 marca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 402 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisaną w Paryżu dnia 5 marca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 403 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 404 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystki, sporządzoną w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 405 Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Baku dnia 13 września 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 406 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisaną w Baku dnia 13 września 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 407 Komunikat Nr 06/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 408 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 409 Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2012-2014, podpisany w Pradze dnia 1 czerwca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 410 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2012-2014, podpisanym w Pradze dnia 1 czerwca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 411 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 412 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 413 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 414 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 415 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 416 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 417 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 418 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 419 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 420 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 421 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 422 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 423 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 424 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 425 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 426 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 427 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 428 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 429 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 430 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 431 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 432 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 433 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 434 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 435 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 436 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 437 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 438 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 439 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 440 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 20 października 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 441 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 20 października 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 442 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 443 Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 444 Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 445 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995)  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 446 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 447 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 448 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 449 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 450 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 451 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 452 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 453 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji)  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 455 Uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 456 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 457 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 458 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 459 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 460 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 461 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 462 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2012 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 463 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 464 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 465 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 466 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 467 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 468 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 469 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2010 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 470 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 471 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca  / Minister Środowiska /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 472 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 473 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 474 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 475 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 476 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 477 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 478 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 480 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 481 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 482 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 483 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, ,,Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 484 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 485 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 486 Komunikat Nr 07/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 487 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2012 r. z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 488 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 489 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 490 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 491 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 492 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 493 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 494 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 495 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 496 Uchwała Nr 116 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 497 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. nr 1130-6-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 498 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 1130-7-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 499 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. nr 1130-8-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 500 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 501 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 502 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Grada  / Marszałek Sejmu /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 503 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie  / Marszałek Sejmu /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 504 Uchwała Nr 117 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2011  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 505 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 506 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 507 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 508 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 509 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 510 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. nr 115-9-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 511 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 512 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 513 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 112-26-2012 o nadaniu stopnia generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 514 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 515 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 516 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 517 Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 518 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-28-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 519 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-29-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 520 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-31-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 521 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-34-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 522 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-33-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 523 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-35-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 524 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 115-8-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 525 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-17-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 526 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-18-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 527 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-19-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 528 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-20-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 529 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-21-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 530 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-22-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 531 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-23-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 532 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-24-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 533 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-25-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 534 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-26-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 535 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-27-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 536 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 537 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Okręt podwodny ,,Orzeł", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 538 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 539 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 540 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 541 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 542 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 543 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 544 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 545 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 546 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 547 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 548 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 549 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 550 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 551 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 552 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 553 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 554 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 555 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 556 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 557 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 558 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 559 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 560 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 561 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 562 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 563 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 564 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-30-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 565 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-32-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 566 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2012 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 569 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 570 Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 571 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 572 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 573 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 574 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Kazimierza Górskiego  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 575 Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 576 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. nr 1131-3-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 577 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. nr 1131-4-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 578 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 579 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 580 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 lipca 2012 r. o wydaniu przez Komisję Europejską sprostowania do decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 581 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. ogłaszająca listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 582 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 583 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 584 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 585 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 586 Komunikat Nr 08/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 588 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 589 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 590 Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 591 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 592 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 593 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 594 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 595 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 596 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 597 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 598 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 599 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 600 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 601 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 602 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 603 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 604 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 605 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 606 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 607 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 608 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 609 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 610 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 611 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2012 r. nr 1130-10-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 612 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 613 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziowskim  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 614 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 615 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2012 r. nr 1130-9-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 616 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 617 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-32-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 618 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-33-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 619 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-34-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 620 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-35-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 621 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-36-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 622 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-37-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 623 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 624 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 625 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 626 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 627 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 628 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 629 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 630 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisaną w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 631 Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 632 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 633 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 634 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 635 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 636 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 637 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 638 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 639 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 640 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Bolesława Prusa, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 641 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013  / Minister Środowiska /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 642 Uchwała Nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 643 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 644 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisaną w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 645 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 646 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 647 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 648 Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 649 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 650 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 651 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 653 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-10-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 654 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-11-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 655 Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 656 Komunikat Nr 09/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 657 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 września 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 658 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)  / Prezes Głównego Urzędu Miar /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 659 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 660 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2012 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 662 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 663 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 664 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 665 Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 666 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 667 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 668 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 669 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 670 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 671 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 672 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013  / Minister Środowiska /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 674 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Chmielowskiego  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 675 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Pięty  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 676 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie hołdu wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937-1938  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 677 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 678 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 679 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 680 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-46-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 681 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-47-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 682 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-59-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 683 Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 684 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-36-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 685 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-37-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 686 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-38-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 687 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-39-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 688 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-63-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 689 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-40-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 690 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-41-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 691 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-42-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 692 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-43-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 693 Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 694 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 695 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 696 Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 697 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 698 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-55-2012 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 699 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-58-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 700 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-60-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 701 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-66-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 702 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-69-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 703 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-70-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 704 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-71-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013  / Minister Środowiska /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 707 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 708 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. nr 112-39-2012 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 709 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 710 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 711 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 712 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 713 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 714 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 715 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 716 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 717 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 719 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-44-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 720 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-45-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 721 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-48-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 722 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-49-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 723 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-50-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 724 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-51-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 725 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-52-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 726 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-53-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 727 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-54-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 728 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-56-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 729 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-57-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 730 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-61-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 731 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-62-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 732 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-64-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 733 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-65-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 734 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-67-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 735 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-68-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 736 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2013  / Rada Polityki Pieniężnej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 737 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 738 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka (1892-1994)  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 739 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Polskie okręty" - Lekki krążownik "Dragon", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 740 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 1130-11-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 741 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. nr 1130-12-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 742 Komunikat Nr 10/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 743 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 744 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 745 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republika Mołdawii  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 746 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 października 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 747 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013  / Minister Środowiska /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 748 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 749 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 750 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 751 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 752 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 753 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 754 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 755 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 756 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 757 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 758 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 759 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 roku, podpisana w Kijowie dnia 13 czerwca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 760 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 roku, podpisaną w Kijowie dnia 13 czerwca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 761 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 762 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 763 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 764 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 765 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013  / Minister Środowiska /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 767 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 768 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 769 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 770 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 771 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 772 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 773 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 774 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 775 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 776 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 777 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 778 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 779 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 780 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 781 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 782 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 783 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 784 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2012 r. w stosunku do września 2006 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 785 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 786 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 787 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 788 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 789 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2012 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 790 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 791 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 792 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2012 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 793 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Zofii i Stefana Korbońskich  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 794 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 796 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 797 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 798 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 799 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 800 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 801 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisana w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 802 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisaną w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 803 Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 804 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 805 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 806 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polską Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisaną w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 807 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 808 Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 809 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 810 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 811 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 812 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 813 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 814 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 815 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 816 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 817 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 818 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 819 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 820 Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 821 Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 822 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 823 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 824 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 825 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 826 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 827 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 828 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 829 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 830 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 831 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 832 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 833 Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 835 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 836 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2008-2010  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 837 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 838 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 839 Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 840 Komunikat Nr 11/2012(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 841 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 842 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 843 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 844 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. z okazji 70. rocznicy powołania do służby ,,Zawiszy" Szarych Szeregów  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 845 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski  / Senat /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 846 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 847 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 848 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 849 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 850 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 851 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 852 Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 853 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 854 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 855 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 856 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 857 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 858 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 859 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 860 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 861 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 862 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2012 r. nr 1130-13-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 863 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. nr 1130-14-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 864 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. nr 1130-15-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 865 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 866 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 867 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 868 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 869 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 870 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 871 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 872 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 873 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 874 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 875 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 876 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 877 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 878 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 879 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 880 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 881 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2012 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 882 Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020  / Rada Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 883 Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Białoruś, Sądem Najwyższym Republiki Białoruś i Naczelnym Sądem Gospodarczym Republiki Białoruś o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej, zawartego w Mińsku dnia 13 lutego 2009 r.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 884 Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie artykułu 3 ustęp 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, zawartego w Warszawie dnia 10 stycznia 2011 r.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 885 Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o trybie porozumiewania się w sprawach cywilnych na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r., zawartego w Sankt Petersburgu, dnia 17 maja 2012 r.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 886 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zwiększaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 887 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 888 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 889 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 890 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 891 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 892 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 893 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 894 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 895 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 896 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokuratura Generalna /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 897 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 898 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 899 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 900 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 901 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 902 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2012 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 903 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 904 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 905 Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 906 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 907 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 908 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2013  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 909 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2013  / Minister Środowiska /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 910 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2013  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 911 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 912 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 913 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Niszczyciel ,,Piorun", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 914 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2013 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 915 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 916 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 917 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 918 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 919 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 920 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. (w okresie prezydencji duńskiej)  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 921 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 922 Obwieszczenie Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 923 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 924 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 925 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwa "Ścieżki Kopernika"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 926 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 927 Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  / Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 928 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2012 r.  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 929 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota"  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 930 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisana w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 931 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2012 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisaną w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r.
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 932 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy wysiedleń z Zamojszczyzny  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 933 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2012 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 935 Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 936 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 937 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 938 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 939 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 940 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 941 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 942 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 943 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 944 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 945 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 946 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 947 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 948 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 949 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 950 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 951 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Dniem Pacjenta w Śpiączce  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 952 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 953 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 954 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 955 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 956 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 957 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 958 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 959 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 960 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 961 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 962 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 963 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 964 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 965 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 966 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 967 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 968 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt U 3/11  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 969 Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 970 Komunikat Nr 12/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 971 Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 972 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 973 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 974 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 975 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 976 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 977 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 978 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 979 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 980 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 981 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 982 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 983 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 984 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 985 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 986 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 987 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 988 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 989 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Jerzego Turowicza  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 990 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 991 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 992 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 993 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. nr 1131-8-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 994 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1131-9-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 995 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w związku z 90. rocznicą zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 996 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 997 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 998 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 999 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1000 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1001 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1002 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1003 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1004 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1005 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1006 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1007 Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1008 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1010 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu  / Sejm /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1011 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1012 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1013 Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1014 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1015 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1016 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1017 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1018 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1019 Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii  / Prezes Rady Ministrów /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1020 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1021 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1022 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1023 Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli  / Marszałek Sejmu /
 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1024 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
Więcej
 • Adres publikacyjny: