Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Rozdzielność majątkowa. Jak ją ustanowić w małżeństwie

0
Podziel się:

Po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej jeden z małżonków nie będzie odpowiadać, wypracowanym przez siebie majątkiem, za długi drugiego.

Rozdzielność majątkowa. Jak ją ustanowić w małżeństwie

Małżonkowie z dniem zawarcia związku * *małżeńskiego, * *z mocy prawa podlegają wspólności majątkowej. Obowiązuje ona od daty zawarcia małżeństwa. W przypadku braku odmiennych uregulowań, nie ma potrzeby ustanawiania tego ustroju aktem notarialnym, gdyż powstaje on z mocy prawa. Jednakże, w toku trwania małżeństwa pojawiają się różne okoliczności, które powodują, że małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jeśli mąż i żona dobrowolnie podejmują taki krok, powinni udać się do notariusza, ponieważ umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej musi być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. W takim wypadku, tj. aby wprowadzić ten ustrój przed notariuszem, wymagana jest zgoda obojga małżonków.

Zdarzają się też sytuacje, gdy w małżeństwie tylko jedna strona przyczynia się do powstawania wspólnego majątku, albo przykłada się do powiększania potrzeb gospodarstwa domowego. W takiej sytuacji jeden z małżonków może nie być zainteresowany trwaniem we wspólności ustawowej małżeńskiej. W tym wypadku nie ma zgody drugiego z małżonków.

Ustanowienie rozdzielności może nastąpić w drodze postępowania sądowego. Składa się wówczas pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Postępowanie sądowe wszczynane jest na wniosek jednego z małżonków, wobec braku zgody na taki ustrój przez drugą stronę.

Nie oznacza to, że zgoda drugiej strony nie może nastąpić w toku postępowania sądowego. Jeśli tak, wówczas, następuje uznanie powództwa i proces kończy się. Natomiast gdy brak zgody pozwanego na ustanowienie rozdzielności majątkowej, sąd prowadzi postępowanie dowodowe w sprawie, by wykazać przesłanki wynikające z ustawy - Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, konieczne do ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze postępowania sądowego.

Problematyka ta uregulowana jest w art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tak ustanowiona rozdzielność określana jest mianem ustroju przymusowego. Zgodnie z tym przepisem, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Aby ją ustanowić, sąd musi stwierdzić, że trwanie małżonków we wspólności majątkowej będzie zagrożeniem dla interesu majątkowego jednego bądź obojga małżonków. Przesłankami do ustanowienia rozdzielności sądowej, czyli de facto ingerencji podmiotu zewnętrznego w obowiązki i prawa małżeńskie, jest np. trwonienie majątku, brak przykładania się do jego powstawania, alkoholizm, faktyczna separacja, tocząca się sprawa o rozwód bądź separację. Co do zasady, orzeczenie rozdzielności majątkowej następuje z datą złożenia pozwu do sądu w tej sprawie, bądź z datą wydania wyroku.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/majatek;osobisty;malzonka;co;nim;moze;byc,240,0,1188080.html) *Można mieć majątek osobisty w małżeństwie * Do majątku osobistego każdego z małżonków należą np.: przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia albo prawa autorskie i pokrewne.

Nadto, w wyjątkowych wypadkach na żądanie jednego z małżonków, bądź obojga małżonków sąd może orzec rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Taką wyjątkową okolicznością jest przede wszystkim fakt życia małżonków w rozłączeniu (separacji faktycznej). W toku takiego procesu, sąd bada czy takim orzeczeniem nie byliby pokrzywdzeni ewentualni wierzyciele małżonka bądź małżonków. W postępowaniu bierze udział prokurator, któremu doręczany jest odpis pozwu, jak i wszelkie inne pisma w sprawie. Prokurator bierze udział w posiedzeniach sądu na równi z małżonkami.

Pozew o ustanowienie rozdzielności należy złożyć do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Od takiego pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł.

Podstawowym skutkiem wprowadzenia rozdzielności majątkowej, czy to tej notarialnej, czy to tej ustanowionej przez sąd jest to, że przestaje istnieć wspólność majątkowa oraz majątek wspólny.

Od daty wprowadzenia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków będzie gromadził swój własny majątek osobisty, a majątek zgromadzony do tej daty, jest majątkiem wspólnym, który podlega podziałowi. Każdy z małżonków będzie od tej chwili posiadać po 50 proc. udziału w tych przedmiotach, które kiedyś były objęte wspólnością.

Nie dojdzie również do sytuacji, w której jeden z małżonków będzie odpowiadać, wypracowanym przez siebie majątkiem, za długi drugiego z małżonków.

Małżonkowie decydujący się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej muszą pamiętać, że fakt jej wprowadzenia nie wpływa na inne wzajemne prawa i obowiązki wynikające z faktu pozostawania przez strony w związku małżeńskim. Małżonkowie nadal zobowiązani są do partycypowania wspólnie w kosztach utrzymania rodziny, nadto do wzajemnej pomocy oraz wspierania się we wszelkich obowiązkach wynikających z istnienia założonej przez nich rodziny.

Czytaj więcej w Money.pl
Firma należy do małżeństwa? Dług można... Z klauzulą wykonalności można prowadzić egzekucję z przedmiotów należących do firmy objętej wspólnością majątkową - tłumaczy Agata Kulik z Siwek Gaczyński & Partners.
Masz długi? Wierzyciel może siegnąć po... Spłata długów jednego z małżonków z majątku wspólnego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego.
Majątek wspólny małżonków. Co nim jest? Do majątku osobistego, a nie wspólnego, wchodzą przedmioty kupione w zamian za składniki majątku osobistego małżonka. Jest to tzw. surogacja.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)