Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
22.04.2008 12:00

Opodatkowanie zysku zatrzymanego w sp. z o.o.

Wypłata (lub pozostawienie do dyspozycji) dywidendy dla wspólników spółki z o.o. rodzi obowiązek podatkowy.

Podziel się
Dodaj komentarz

W sytuacji wystąpienia w zysku, wspólnicy spółki z o.o. mają prawo dokonać podziału zysku.

Zysk mogą przeznaczyć na dywidendę, pokrycie straty z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału zakładowego, fundusz zapasowy lub rezerwowy. O przeznaczeniu zysku decydują wspólnicy po zakończeniu się roku obrachunkowego w specjalnej uchwale. Tylko w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy wspólnikom przysługuje roszczenie o wypłatę udziału w zysku.

Sam fakt podjęcia uchwały nie rodzi jeszcze obowiązku podatkowego a czyni to dopiero wypłata (lub pozostawienie do dyspozycji) dywidendy dla wspólników. Jednakże w przypadku indywidualnej decyzji któregoś ze wspólników o nieodbieraniu przeznaczonej dla niego kwoty dywidendy mamy do czynienia ze świadczeniem na rzecz spółki w postaci nieoprocentowanej pożyczki, co stanowi już podstawę do naliczenia podatku od dnia następnego po tzw. dniu dywidendy.

ZOBACZ TAKŻE:

Zatrzymanie zysku w spółce nie powoduje konsekwencji podatkowych dla wspólników, z wyjątkiem przypadku przeznaczenia zysku zatrzymanego na podwyższenie kapitału zakładowego.

Ewentualne opodatkowanie zysku zatrzymanego może nastąpić w przypadku przeniesienia go na udziały kapitałowe wspólników w spółce jawnej w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną. Jak wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w interpretacji I-1/415/15/06 :

- _ Podstawowym kryterium dochodu /przychodu/ z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany. Za dochód faktycznie otrzymany należy uważać taki dochód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub postawiony do dyspozycji. W momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną niepodzielone zyski spółki z o.o. przechodzą na wspólników spółki jawnej, a więc są postawione do ich dyspozycji. Stanowią one w dacie przekształcenia faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach spółki z o. o. podlegający opodatkowaniu stosownie do postanowień art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. _

W wypadku przekazania zysku netto na odpowiedni fundusz rezerwowy/zapasowy bez jego podziału między wspólników, nie powstaje obowiązek podatkowy po stronie udziałowców danej spółki. Odmiennie natomiast przedstawiać się będzie sytuacja w przypadku rozwiązania tego funduszu i wypłaty środków na nim się znajdujących udziałowcom. Jeżeli przestrzegane będą w tym przypadku właściwe przepisy k.s.h. to po stronie udziałowców istnieć będzie obowiązek zapłaty 19% zryczałtowanego podatku od uzyskanych z dywidend przychodów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 30a ust. 1 pkt 4 updof.

Z kolei po stronie spółki również nie powstaje w przypadku zatrzymania przychód podlegający opodatkowaniu, gdyż nie dochodzi do otrzymania pieniędzy przez spółkę albo pozostawienia ich do dyspozycji spółki.
Organy podatkowe mają tendencję do uznawania niepodzielonego zysku za przychód spółki pochodzący ze świadczenia nieodpłatnego. Jednak, zgod-nie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie II FSK 625/05, dopóki wspólnicy w drodze uchwały nie zdecydują o podziale zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, zysk ten pozo-staje w dyspozycji spółki, a nie wspólników.

Tym samym nie ma mowy o tym, że spółka korzystając z zysku otrzymuje od wspólników nieodpłatne świadczenie, bowiem dysponuje swoimi środkami finansowymi, a nie środkami należącymi do wspólników.

Autor jest adwokatem i partnerem w BSO Prawo & Podatki Kancelaria Prawna sk we Wrocławiu

Tagi: prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz