Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wspólność małżeńska a odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za długi

0
Podziel się:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Wspólność małżeńska a odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za długi
(alonzo76ok/CC/Flickr)
bEENoEDF

Członkostwo w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zadaniem nie tylko odpowiedzialnym, ale i ryzykownym. W sytuacjach ściśle prawem określonych członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą bowiem odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jednym z przepisów statuujących odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. jest art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh).

Zgodnie z przedmiotowym przepisem jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce wierzyciel może więc wystąpić z powództwem przeciwko członkom zarządu spółki z o.o., wnosząc o zasądzenie od nich na swoją rzecz kwot których, z uwagi na brak majątku, nie udało się wyegzekwować od samej spółki.

Mając na uwadze powyższe często pojawia się pytanie, jak uchronić osoby piastujące funkcje członków zarządu w spółkach z o.o. od ryzyka związanego z przedmiotową odpowiedzialnością. Nie chodzi przy tym o kwestie uniknięcia samej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 299 § 2 ksh wskazuje bowiem na okoliczności pozwalające na uwolnienie się od odpowiedzialności), lecz takie ułożenie stosunków majątkowych małżeńskich, aby w maksymalny sposób zabezpieczyć majątek przed egzekucją zasądzonej należności.
Odpowiedzialność za długi spółki z .o.o.
Jednym z możliwych rozwiązań jest istnienie pomiędzy małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. Zabezpiecza ono majątek przed egzekucją, pod warunkiem jednak, iż wszelkie wartościowe składniki majątkowe wchodzą w skład majątku odrębnego drugiego z małżonków (są nabywane wprost do majątku odrębnego, bądź gdy ustrój rozdzielności majątkowej ustanawiany jest w trakcie trwania małżeństwa wchodzą w skład tego majątku na skutek dokonanego, wraz z ustanowieniem rozdzielności majątkowej podziału majątku wspólnego, poprzez przyznanie wchodzących doń składników majątkowych w całości małżonkowi nie będącemu członkiem zarządu spółki z o.o.).

bEENoEDH

Rozwiązanie o którym mowa powyżej, z uwagi na różne sytuacje życiowe, może okazać się jednak nie do końca racjonalne. De facto prowadzi bowiem do sytuacji, w której członek zarządu pozbawiony jest majątku. Pojawia się więc pytanie, czy możliwe jest inne, korzystniejsze z punktu widzenia ochrony interesów członka zarządu spółki z o.o. rozwiązanie.

Analiza odpowiednich regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro) wskazuje, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest istnienie pomiędzy małżonkami ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 31 § 1 kro). Zgodnie bowiem z art. 41 kro1 jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków (§ 1). Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (§ 2).

Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 (§ 3).

bEENoEDN

W przypadku odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 ksh zastosowanie znajdzie regulacja art. 41 § 2 kro. Powyższe wynika z faktu, iż zobowiązanie małżonka będącego członkiem zarządu spółki z o.o. do zapłaty kwot zasądzonych na rzecz wierzyciela na podstawie art. 299 ksh nie wynika z czynności prawnej. Jest to zobowiązanie, którego źródłem jest przepis prawa i wydane na jego podstawie orzeczenie Sądu.

W razie więc istnienia pomiędzy małżonkami ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej egzekucja zasądzonych na podstawie art. 299 ksh kwot możliwa będzie jedynie z majątku osobistego małżonka będącego członkiem zarządu oraz z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Składniki majątkowe objęte wspólnością majątkową małżeńską pozostają zaś w takiej sytuacji niezagrożone.

Istnienie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej i nabywanie składników majątkowych właśnie do tego majątku wydaje się więc być rozwiązaniem nie tylko najprostszym, ale i najbardziej optymalnym. Członek zarządu spółki z o.o. pozostaje bowiem współwłaścicielem majątku, który to majątek jest jednak chroniony przed ewentualną egzekucją prowadzoną w trybie art. 299 ksh.


bEENoEDO

1) rozważania poczynione w ramach niniejszego artykułu dotyczą stanu prawnego obowiązującego po dniu 20 stycznia 2005 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodziny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa w istotny sposób przemodelowała dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie ustrojów majątkowych małżeńskich.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Siwek Gaczyński & Partners

Czytaj w Money.pl
Uważaj na długi współmałżonka, bo za nie zapłacisz! Za kredyt zaciągnięty przez męża bez konsultacji na tzw. zwykłe potrzeby rodziny solidarnie odpowie także żona.
Niebezpieczna wspólność majątkowa Ustanowienie rozdzielności majątkowej pozwala uniknąć ryzyka i negatywnych skutków działalności gospodarczej współmałżonka.
Nasze czy moje? Wszystko o intercyzie Rozdzielność majątkowa staje się ostatnio coraz bardziej popularnym sposobem na małżeństwo. Podpisujemy ją z konieczności lub na wszelki wypadek, czasem ze strachu.
bEENoEEi
wiadomości
prawo spółek
porady
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)