Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Co i kiedy należy złożyć?

0
Podziel się:

Kto nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo ograniczeniu wolności.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Co i kiedy należy złożyć?
(Otnaydur/Dreamstime.com)

30 czerwca mija termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 dla jednostek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe spółek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na mocy zaś art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ma 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na złożenie we właściwym rejestrze sądowym odpowiednich dokumentów.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spoczywa na spółkach, które są związane regulacjami ustawy o rachunkowości. Obowiązek ten nie będzie więc dotyczyć osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli nie spełniają warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości i nie prowadzą pełnej księgowości.

Art. 69 ust. 1 tejże ustawy wskazuje, jakie dokumenty kierownik jednostki powinien złożyć do właściwego sądu rejestrowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Kierownikiem jednostki jest w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd spółki, w spółce jawnej i cywilnej wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w spółce partnerskiej wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusze prowadzący sprawy spółki. Właściwym sądem rejestrowym jest zaś sąd rejonowy, wydział gospodarczy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy, właściwy według siedziby podmiotu.

Oto lista dokumentów podlegających złożeniu do KRS:

Sprawozdanie finansowe

Na mocy art. 45 ust. 1 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych jest ostatni dzień roku obrotowego (rokiem obrotowym jest z reguły rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych).

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz opcjonalnie, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, również zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

W celu złożenia sprawozdania finansowego do KRS należy wypełnić formularz KRS-Z30 oraz formularz KRS-ZN. Do formularza należy załączyć wymagane dokumenty oraz potwierdzenie wpłaty opłaty sądowej od wniosku o zmianę wpisu w wysokości 40 zł (art.63 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz od wniosku o ogłoszenie zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 250 zł (§ 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia).
Zgodnie z § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uiszcza się z góry na rachunek bieżący sądu rejonowego przyjmującego wniosek.

Zgodnie z art. 52 Ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowego należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dzień bilansowy jest to dla spółki ostatni dzień obrotowy).

Opinia biegłego rewidenta

Obowiązek ten dotyczy tylko spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji) oraz na mocy art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości spółek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty

Organem zatwierdzającym w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komandytowych są wspólnicy. W spółkach z o.o. czyni to zwyczajne zgromadzenie wspólników, zaś w komandytowo-akcyjnych i akcyjnych - walne zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności jednostki

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności spółki spoczywa na mocy art. 49 ust. 1 Ustawy o rachunkowości na spółkach kapitałowych (spółce z o.o. albo spółce akcyjnej) oraz na spółkach komandytowo-akcyjnych. Sprawozdanie to powinno zawierać zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia;

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7) instrumentach finansowych w zakresie:

  • ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
  • przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Należy pamiętać, że nawet w razie, gdy nie doszło do zatwierdzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca, to należy je złożyć w KRS. W takim przypadku, zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone dwukrotnie, raz niezatwierdzone w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia (czyli po 30 czerwca), a drugi raz 15 dni po jego faktycznym zatwierdzeniu wraz z wymienionymi powyżej dokumentami.

Sankcje za niezgłoszenie sprawozdania finansowego

Trzeba pamiętać, że art. 79 ustawy o rachunkowości przewiduje odpowiedzialność karną za niezgłoszenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego. Zgodnie z tym przepisem kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Oprócz kar przewidzianych w ustawie o rachunkowości, także sąd rejestrowy może zastosować swoiste środki przymusu względem spółki. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o krajowym rejestrze sądowym w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone mimo upływu terminu, sąd rejestrowy wezwie obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Zgodnie z art. 1052 K.p.c. w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 10 tys. złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne.

W sytuacji, gdy mimo zastosowanych grzywien osoba prawna nadal nie złoży sprawozdania, sąd rejestrowy może zgodnie z art. 26 Ustawy o krajowym rejestrze sądowym ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku, z możliwością przedłużenia na okres 6 miesięcy. W razie natomiast, gdy mimo stosowania grzywny osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nadal nie będzie wykonywać obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, sąd rejestrowy może z urzędu, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Czytaj więcej w Money.pl
E-handel w Niemczech - to musisz mieć Na stronie internetowej przedsiębiorca musi zamieścić Impressum, co wynika z niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych.
Jak powołać pełnomocnika zarządu w spółce Członek zarządu może umocować pełnomocnika w potrzebnym zakresie w zależności od wymogów wynikających z pełnienia przez niego funkcji.
Takie zmiany w spółce musisz zgłosić Konieczność rejestracji zmian w składzie wspólników sp. z o.o. występuje, gdy udziały przechodzą na inną osobę - na nabywcę lub spadkobiercę zmarłego wspólnika.

Autorka jest prawnikiem z Kancelarii Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
K&L LEGAL
KOMENTARZE
(0)