Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 27/04 Wyrok z dnia 2005-05-31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Z.U. 2005 / 5A / 54
K 25/04 Wyrok z dnia 2005-01-25
Ustawa o pracownikach samorządowych oraz wydanych rozporządzeń
Z.U. 2005 / 1A / 6
K 24/04 Wyrok z dnia 2005-01-12
konstytucyjność ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Z.U. 2005 / 1A / 3
K 23/04 Wyrok z dnia 2005-06-07
Prawo o ruchu drogowym
Z.U. 2005 / 6A / 62
K 22/04 Wyrok z dnia 2005-03-22
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo geologiczne i górnicze
Z.U. 2005 / 3A / 27
K 20/04 Wyrok z dnia 2004-12-13
konstytucyjność art. 45 ust. 1 Ustawy budżetowej na rok 2004 w zakresie, w jakim zobowiązuje fundusz pomocy postpenitencjarnej do wpłacania 40% planowanych wpływów do budżetu państwa
Z.U. 2004 / 11A / 115
K 2/04 Wyrok z dnia 2004-12-15
konstytucyjność ustawy dotyczącej rekompensat za mienie zabużańskie
Z.U. 2004 / 11A / 117
K 2/04 Postanowienie z dnia 2005-06-22
Z.U. 2005 / 6A / 75
K 18/04 Postanowienie z dnia 2005-06-22
Z.U. 2005 / 6A / 76
K 18/04 Wyrok z dnia 2005-05-11
Traktat akcesyjny
Z.U. 2005 / 5A / 49
K 17/04 Wyrok z dnia 2005-06-23
Ograniczenie dostępu lekarzy do zawodu diagnosty laboratoryjnego
Z.U. 2005 / 6A / 66
K 16/04 Wyrok z dnia 2005-05-18
Dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci
Z.U. 2005 / 5A / 51
K 15/04 Wyrok z dnia 2004-05-31
konstytucyjność Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego z art. 4 ust. 1 Konstytucji
Z.U. 2004 / 5A / 47
K 15/04 Postanowienie z dnia 2004-05-18
Z.U. 2004 / 5A / 52
K 15/04 Postanowienie z dnia 2004-05-11
Z.U. 2004 / 5A / 51
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: