Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 974/11
Numer wpisu:4632
Data wpisu:2013-05-14
Data wydania wyroku:2012-06-04
Sygnatura akt:XVII AmC 974/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Krzysztof Barejka
Oznaczenie pozwanego:"Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie"S.A. z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia [...] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w następującej wysokości: do dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy - 100,0% od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy - 80,0% od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy - 70,0% od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy - 60,0% od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy - 50,0% od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy - 40.0% od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy - 30,0% od 8 Rocznicy Polsy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy - 20,0% od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy - 10,0% od 10. Rocznicy Polisy - 0%"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1324/12) oddalający apelację pozwanego
Branża:Usługi ubezpieczeniowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi ubezpieczeniowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5989 2015-02-19 VI ACa 1965/13
"COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego...
Usługi ubezpieczeniowe
5988 2015-02-19 XVII AmC 9585/12
"W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (...) przekaże Compensie dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo...
Usługi ubezpieczeniowe
5711 2014-07-01 XVII AmC 3480/12
"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej...
Usługi ubezpieczeniowe
5608 2014-03-26 XVII AmC 355/11
"L.p. 11 Rodzaj opłaty: Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego: Wysokość opłaty: w I Roku Polisowym 100% w II Roku Polisowym 100% w III Roku Polisowym 70% w...
Usługi ubezpieczeniowe
5574 2014-03-11 XVII AmC 3734/11
"RODZAJ LIMITU 6. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego: 1 000 zł"
Usługi ubezpieczeniowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: