Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - VI ACa 1965/13
Numer wpisu:5989
Data wpisu:2015-02-19
Data wydania wyroku:2014-09-11
Sygnatura akt:VI ACa 1965/13
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Małgorzata Dębska
Oznaczenie pozwanego:"Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group"S.A. z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych i urządzenia te zostały utracone lub skopiowane, a także gdy nie zabezpieczono należycie dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli taką wydano na ubezpieczony pojazd), chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju"
Uwagi:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 10 września 2013 r. - sygn. akt XVII AmC 9585/12 oddalił powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.
Branża:Usługi ubezpieczeniowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi ubezpieczeniowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5988 2015-02-19 XVII AmC 9585/12
"W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (...) przekaże Compensie dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo...
Usługi ubezpieczeniowe
5711 2014-07-01 XVII AmC 3480/12
"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej...
Usługi ubezpieczeniowe
5608 2014-03-26 XVII AmC 355/11
"L.p. 11 Rodzaj opłaty: Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego: Wysokość opłaty: w I Roku Polisowym 100% w II Roku Polisowym 100% w III Roku Polisowym 70% w...
Usługi ubezpieczeniowe
5574 2014-03-11 XVII AmC 3734/11
"RODZAJ LIMITU 6. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego: 1 000 zł"
Usługi ubezpieczeniowe
5573 2014-03-11 XVII AmC 3734/11
"RODZAJ LIMITU 5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku głównego: 1 000 zł"
Usługi ubezpieczeniowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: