Sygnatura dokumentu: Kodeks wykroczeń
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1971 numer 12 poz. 114
Tytuł: Kodeks wykroczeń
Data ogłoszenia: 1971-05-31
Data wejscia w życie: 1971-05-31
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
 • Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
 • Art. 148. kw
  Art. 148. § 1. Kto: 1) dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza...
 • Art. 149. kw
  Art. 149. Kto nabywa gałęzie, korzenie, krzewy lub pniaki wiedząc o tym, że pochodzą one z wykroczenia określonego w art. 148, lub...
 • Art. 150. kw
  Art. 150. § 1. Kto uszkadza nienależący do niego ogród warzywny, owocowy lub kwiatowy, drzewo owocowe lub krzew owocowy,podlega karze...
 • Art. 152. kw
  Art. 152. § 1. Kto niszczy lub użytkuje kosodrzewinę znajdującą się na siedliskach naturalnych w górach lub na torfowiskach,podlega...
 • Art. 154. kw
  Art. 154. § 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym: 1) wydobywa piasek, margiel, żwir, glinę lub torf, 2)...
 • Art. 155. kw
  Art. 155. § 1. Kto na gruncie leśnym rolnym niszczy lub uszkadza urządzenia melioracyjne, podlega karze grzywny. § 2. W razie...
 • Art. 156. kw
  Art. 156. § 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę,podlega karze grzywny do 500...
 • Art. 158. kw
  Art. 158. § 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z...
 • Art. 159. kw
  Art. 159. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w zakresie ochrony lasów, nie wykonuje zabiegów zapobiegających, wykrywających i...
 • Art. 160. kw
  Art. 160. § 1. Kto, działając bez wymaganego zezwolenia, zmienia las na uprawę rolną, podlega karze grzywny. § 2. W razie...
 • Art. 161. kw
  Art. 161. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym...
 • Art. 162. kw
  Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości,...
 • Art. 163. kw
  Art. 163. Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię,podlega karze grzywny albo karze nagany.
 • Art. 164. kw
  Art. 164. Kto wybiera jaja lub pisklęta, niszczy lęgowiska lub gniazda ptasie albo niszczy legowiska, nory lub mrowiska znajdujące się...
 • Art. 165. kw
  Art. 165. Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami...
 • Art. 166. kw
  Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem,podlega karze grzywny albo karze nagany.
Kodeks wykroczeń - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 55. kw
  Art. 55. Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
 • Art. 59. kw
  Art. 59.
 • Art. 62. kw
  Art. 62.
 • Art. 63. kw
  Art. 63. § 1. Kto bez złożenia pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykonuje...
 • Art. 63a. kw
  Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek...
Ostatnie wątki na forum