Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 196. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,  

2)  ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 

3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,  

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.  

Ostatnie wątki na forum