Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 191. § 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

1)  ukończyli co najmniej gimnazjum,  

2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.  

§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

§ 3.  Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.

§ 4. 

§ 5.  Minister Pracy i Polityki Socjalnej  w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

1)  zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,  

2) zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego,  

3)  zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, 

4)  zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. 

Ostatnie wątki na forum