Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 100.  § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,  

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,  

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

Ostatnie wątki na forum