Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 2001 numer 106 poz. 1148
Tytuł: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Data ogłoszenia: 2001-09-29
Data wejscia w życie: 2001-09-29
 • Dział VIII Postępowanie zwyczajne
 • Rozdział XIII Rozprawa
 • Art. 70. kpwow
  Art. 70. § 1. Rozprawa odbywa się ustnie i jawnie. § 2. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy, jeżeli jawność mogłaby...
 • Art. 71. kpwow
  Art. 71. § 1. Rozprawę rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie sąd sprawdza, czy wszyscy wezwani i zawiadomieni o terminie rozprawy...
 • Art. 72. kpwow
  Art. 72. § 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania wniosku o ukaranie. § 2. Wniosek o ukaranie odczytuje oskarżyciel...
 • Art. 73. kpwow
  Art. 73. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie obwiniony może złożyć wniosek o skazanie go w określony sposób...
 • Art. 74. kpwow
  Art. 74. § 1. Jeżeli obwiniony odmawia złożenia wyjaśnień albo wyjaśnia odmiennie niż poprzednio lub oświadcza, że pewnych...
 • Art. 75. kpwow
  Art. 75. § 1. Przepis art. 74 § 1 stosuje się odpowiednio do świadka, który bezpodstawnie odmawia złożenia zeznań, zeznaje odmiennie...
 • Art. 76. kpwow
  Art. 76. § 1. Sąd może odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania, zajęcia, zatrzymania przedmiotów, opinie, notatki...
 • Art. 77. kpwow
  Art. 77. Obwinionemu, świadkom i biegłym zarówno sąd, jak i strony zadają pytania bezpośrednio, chyba że sąd zarządzi inaczej. Sąd...
 • Art. 78. kpwow
  Art. 78. Jeżeli po rozpoczęciu rozprawy obwiniony lub obrońca wypowiedział stosunek obrończy w sprawie, w której obwiniony nie musi...
 • Art. 79. kpwow
  Art. 79. § 1. Sąd może zarządzić przerwę w rozprawie w celu doprowadzenia obwinionego, sprowadzenia dowodu, dla wypoczynku lub z innej...
 • Art. 80. kpwow
  Art. 80. Rozprawę przerwaną lub odroczoną prowadzi się w dalszym ciągu, chociażby skład sądu uległ zmianie, chyba że sąd po...
 • Art. 81. kpwow
  Art. 81. Przy przeprowadzaniu rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 369, 371, 372, 374 § 2, art. 375-377, 379, 384, 386, 395,...
 • Art. 82. kpwow
  Art. 82. § 1. Po wysłuchaniu głosów stron sąd sporządza wyrok na piśmie. Przepisy art. 409-411, 413 § 1, art. 418 § 1 i 3, art. 418a,...
 • Art. 83. kpwow
  Art. 83. W razie niedoręczenia obwinionemu wyroku zaocznego, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania, sąd może umorzyć postępowanie,...
 • Art. 84. kpwow
  Art. 84. § 1. Jeżeli w wyroku nie rozstrzygnięto lub rozstrzygnięto wadliwie o zaliczeniu na poczet kar lub środków karnych okresów, o...
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 71. kpwow
  Art. 71. § 1. Rozprawę rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie sąd sprawdza, czy wszyscy wezwani i zawiadomieni o terminie rozprawy...
 • Art. 72. kpwow
  Art. 72. § 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania wniosku o ukaranie. § 2. Wniosek o ukaranie odczytuje oskarżyciel...
 • Art. 76. kpwow
  Art. 76. § 1. Sąd może odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania, zajęcia, zatrzymania przedmiotów, opinie, notatki...
 • Art. 78. kpwow
  Art. 78. Jeżeli po rozpoczęciu rozprawy obwiniony lub obrońca wypowiedział stosunek obrończy w sprawie, w której obwiniony nie musi...
 • Art. 79. kpwow
  Art. 79. § 1. Sąd może zarządzić przerwę w rozprawie w celu doprowadzenia obwinionego, sprowadzenia dowodu, dla wypoczynku lub z innej...
Ostatnie wątki na forum