Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 2001 numer 106 poz. 1148
Tytuł: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Data ogłoszenia: 2001-09-29
Data wejscia w życie: 2001-09-29
 • Dział IX Postępowania szczególne
 • Rozdział XVII Postępowanie mandatowe
 • Art. 95. kpwow
  Art. 95. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. § 2. § 3. W sprawach...
 • Art. 96. kpwow
  Art. 96. § 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu...
 • Art. 97. kpwow
  Art. 97. § 1 . W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze...
 • Art. 98. kpwow
  Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego: 1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu...
 • Art. 99. kpwow
  Art. 99. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ,...
 • Art. 100. kpwow
  Art. 100. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w...
 • Art. 101. kpwow
  Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako...
 • Art. 102. kpwow
  Art. 102. Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, a w sprawach, o których mowa w art. 95...
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 94. kpwow
  Art. 94. § 1. Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 i 505 z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 §...
 • Art. 98. kpwow
  Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego: 1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu...
 • Art. 102. kpwow
  Art. 102. Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, a w sprawach, o których mowa w art. 95...
Ostatnie wątki na forum