Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 66e Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
 • Art. 611g. kpk
  Art. 611g. § 1.  Wniosek o współpracę Międzynarodowego Trybunału Karnego, zwanego dalej ,,Trybunałem" , w zależności od stadium...
 • Art. 611h. kpk
  Art. 611h. § 1.   W wypadku wniosku Trybunału o dostarczenie osoby Trybunałowi, w rozumieniu przepisów Statutu, zwanego dalej...
 • Art. 611i. kpk
  Art. 611i.  § 1.  W wypadku nieprzewidzianego lądowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby dostarczanej Trybunałowi drogą...
 • Art. 611j. kpk
  Art. 611j. § 1.   Na wniosek Trybunału o tymczasowe aresztowanie lub o aresztowanie i dostarczenie osoby ściganej sąd stosuje...
 • Art. 611k. kpk
  Art. 611k.   Minister Sprawiedliwości przed rozpatrzeniem wniosku Trybunału o zgodę na ściganie, ukaranie lub pozbawienie wolności...
 • Art. 611l. kpk
  Art. 611l.   Minister Sprawiedliwości może wyrazić zgodę na dostarczenie Trybunałowi osoby wydanej lub przekazanej innemu państwu.
 • Art. 611m. kpk
  Art. 611m.  Jeżeli udzielenie pomocy prawnej przewidzianej w Statucie, w zakresie lub w sposób określony we wniosku Trybunału, byłoby...
 • Art. 611n. kpk
  Art. 611n.  Jeżeli wniosek Trybunału o udzielenie pomocy prawnej dotyczy czynności innej niż przewidziana w Statucie, której wykonanie,...
 • Art. 611o. kpk
  Art. 611o. § 1 . Jeżeli wniosek Trybunału dotyczy udostępnienia dokumentu lub innego dowodu zawierającego informacje, których...
 • Art. 611p. kpk
  Art. 611p.  Jeżeli wniosek Trybunału dotyczy wydania dokumentu lub innego dowodu, udostępnionego organowi lub instytucji...
 • Art. 611r. kpk
  Art. 611r. § 1 . Przy wykonywaniu wniosku o współpracę, na żądanie Trybunału, Prokuratorowi Trybunału oraz innym osobom upoważnionym...
 • Art. 611s. kpk
  Art. 611s.  Ustaleń z Trybunałem, o których mowa w przepisach Statutu, innych niż określone w niniejszym rozdziale, dokonuje Minister...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 580. kpk
  Art. 580. § 1.  Przepisów art. 578 i 579 nie stosuje się, gdy państwo wysyłające zrzeknie się w sposób wyraźny immunitetu w stosunku do...
 • Art. 585 kpk
  Art. 585 . W drodze pomocy prawnej mogą być dokonywane niezbędne czynności postępowania karnego, a w szczególności: 1) doręczanie...
 • Art. 586. kpk
  Art. 586. § 1.  O doręczenie pisma przebywającej za granicą osobie, która ma obywatelstwo polskie, lub o przesłuchanie takiej osoby w...
 • Art. 589i. kpk
  Art. 589i.  W razie uchylenia postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia właściwy sąd albo prokurator o jego treści...
 • Art. 589n. kpk
  Art. 589n. § 1.  Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mające na celu zabezpieczenie mienia, o...