Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 66d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 66d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
 • Art. 611fu. kpk
  Art. 611fu. § 1.  W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale ,,państwem wydania...
 • Art. 611fw. kpk
  Art. 611fw. § 1.  Odmawia się wykonania orzeczenia przepadku korzyści majątkowej albo jej równowartości w części, w której zostało ono...
 • Art. 611fx. kpk
  Art. 611fx. § 1.  Sąd rozpoznaje sprawę wykonania orzeczenia przepadku na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator,...
 • Art. 611fy. kpk
  Art. 611fy. § 1.  Sąd może zawiesić postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, jeżeli:...
 • Art. 611fz. kpk
  Art. 611fz.  Jeżeli mienie podlegające egzekucji nie jest wystarczające do wykonania dwóch lub więcej orzeczeń, o których mowa w art....
 • Art. 611fza. kpk
  Art. 611fza. § 1.  Jeżeli sprawca lub inna osoba przedstawi dowód wykonania w całości albo części orzeczenia, o którym mowa w art....
 • Art. 611fzb. kpk
  Art. 611fzb. § 1.  Kwota uzyskana z tytułu wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, nieprzewyższająca równowartości 10 000...
 • Art. 611fzc. kpk
  Art. 611fzc.  W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia informacji o tym, że orzeczenie...
 • Art. 611fzd. kpk
  Art. 611fzd.  O treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku, jak również o zakończeniu postępowania...
 • Art. 611fze. kpk
  Art. 611fze. § 1.  Koszty związane z wykonaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, ponosi Skarb Państwa. W uzasadnionych...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 578 kpk
  Art. 578 . Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych: 1) uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej szefowie...
 • Art. 589l. kpk
  Art. 589l. § 1.  Właściwy miejscowo sąd rejonowy albo prokurator wykonuje niezwłocznie wydane przez właściwy organ sądowy innego...
 • Art. 589r. kpk
  Art. 589r. § 1.  Wykonując orzeczenie o zatrzymaniu dowodów lub mające na celu zabezpieczenie mienia, należy uczynić zadość życzeniu...
 • Art. 590. kpk
  Art. 590. § 1.  W sprawie o przestępstwo popełnione za granicą przez: 1) obywatela polskiego,   2) osobę mającą na terytorium...
 • Art. 603a. kpk
  Art. 603a.  § 1.  Jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, wniosek państwa obcego o...