Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 66 Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
 • Art. 608. kpk
  Art. 608. § 1.  W razie prawomocnego skazania obywatela polskiego przez sąd państwa obcego na karę pozbawienia wolności podlegającą...
 • Art. 609. kpk
  Art. 609. § 1.  W razie otrzymania wniosku państwa obcego o wykonanie wobec obywatela polskiego lub osoby mającej miejsce stałego...
 • Art. 610. kpk
  Art. 610. § 1.  W razie prawomocnego skazania cudzoziemca przez sąd polski na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu albo...
 • Art. 611. kpk
  Art. 611. § 1.  Właściwy do rozpoznania spraw określonych w art. 608 § 3 w związku z § 1 i art. 609 § 1 jest sąd okręgowy, w którego...
 • Art. 611a. kpk
  Art. 611a. § 1.   Sąd rozpoznaje sprawę dopuszczalności przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania na posiedzeniu, w którym ma...
 • Art. 611b. kpk
  Art. 611b. § 1.  Przejęcie orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej jest niedopuszczalne, jeżeli: 1) orzeczenie nie jest...
 • Art. 611c. kpk
  Art. 611c. § 1.  Po przejęciu orzeczenia do wykonania sąd określa kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego oraz karę i środek...
 • Art. 611d. kpk
  Art. 611d. § 1 . Jeżeli w toku postępowania zajdą okoliczności uzasadniające wydanie orzeczenia o zabezpieczeniu majątkowym z uwagi na...
 • Art. 611e. kpk
  Art. 611e.  Jeżeli skazany prawomocnym wyrokiem albo wobec którego prawomocnie orzeczono środek, opuści terytorium państwa skazania,...
 • Art. 611f. kpk
  Art. 611f.  Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do przejęcia lub przekazania do wykonania orzeczeń o karach...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 579. kpk
  Art. 579. § 1 . Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych w zakresie czynności pełnionych podczas i w związku z wykonywaniem...
 • Art. 581. kpk
  Art. 581. § 1.  Osoby wymienione w art. 578 nie są obowiązane do składania zeznań w charakterze świadka lub do występowania w...
 • Art. 582. kpk
  Art. 582. § 1.  Do osób wymienionych w art. 579 stosuje się odpowiednio art. 581, jeżeli okoliczności, których zeznania lub opinie mają...
 • Art. 589g. kpk
  Art. 589g. § 1.  W razie ustalenia, że mogące stanowić dowód w sprawie rzeczy, korespondencja, przesyłki, wykazy połączeń...
 • Art. 589n. kpk
  Art. 589n. § 1.  Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mające na celu zabezpieczenie mienia, o...